Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych

Stanowisko ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych

E-mail: ---
Telefon: 65 573 46 20

1. Ustalenie (po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: a/ wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości b/ rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku c/ wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia. 2. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń innym podmiotom niż jednostki organizacyjne na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. 3. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji w sprawie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami. 4. Wydawanie zezwoleń z zakresu opiniowania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 5. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy zewnętrznych. 6. Opracowywanie programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania. 7. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań. 9. Wdrażanie, realizowanie, rozliczanie, monitorowanie funduszu sołeckiego i współpraca w zakresie realizacji tego zadania z jednostkami pomocniczymi gminy oraz księgowością urzędu.Informacje powiązane:

- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jerzy Hejduk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2014-08-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-25