Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Farma Wiatrowa Pogorzela II”

UCHWAŁA Nr XXVIII/187/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Farma Wiatrowa Pogorzela II”

Numer uchwały: 187
Numer sesji: 28
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXVIII/187/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 17 lipca 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. „Farma Wiatrowa Pogorzela II”

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 roku, Nr 80 poz. 717 ze zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 ze zmianami )

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala , co następuje :

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa Pogorzela II”
2. Przedmiotem opracowania jest wyznaczenie terenów dopuszczalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze gminy Pogorzela.

§ 2. 1. Opracowanie obejmuje część gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych wsi: Głuchów, Gumienice, Ochla, Wziąchów – Paradów i Małgów.
2. Granice obszaru objętego planem:
1) w obrębie ewidencyjnym wsi Głuchów, Gumienice, Ochla określa załącznik Nr 1 do
uchwały,
2) w obrębie ewidencyjnym wsi Wziąchów – Paradów, Małgów określa załącznik Nr 2
do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVIII/187/09
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lipca 2009 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. „Farma Wiatrowa Pogorzela II”.

Wszczęcie procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Farma Wiatrowa Pogorzela II” następuje na wniosek ALTUS POLSKA Sp. z o.o., która jest dzierżawcą terenów objętych uchwałą i będzie inwestorem ww. zadania.
Celem opracowania planu jest lokalizacja obiektów infrastruktury elektroenergetycznej tj. elektrowni wiatrowych na obszarze gminy Pogorzela, w obrębach wsi : Gumienice, Głuchów, Ochla, Wziąchów – Paradów i Małgów.
Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystywanie siły wiatru, jest korzystna dla środowiska naturalnego i zgodna z polityką ekologiczną Unii Europejskiej.
Proponowane lokalizacje elektrowni wiatrowych nie kolidują z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem terenu gminy i nie spowodują uciążliwości dla społeczności lokalnej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
Prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze objętym planem, nie wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze, spowoduje poprawę lokalnej infrastruktury i pozwoli Gminie na uzyskanie w przyszłości dodatkowych dochodów z opłat i podatków lokalnych.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Wierzbicki
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-07-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional