Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Referat Finansowy

Referat Finansowy

E-mail: ---
Telefon: 65 573 46 20

Kierownik Referatu Finansowego - Katarzyna Kowańdy

Do zadań Referatu Finansowego należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,
2) udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
3) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
8) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
9) rozliczanie inwentaryzacji,
10) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
11) przygotowywanie sprawozdań finansowych,
12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
13) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy a w szczególności :
–    prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
–    gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
–    przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
–    podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania   zabezpieczającego,
–    prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
–    przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat
–    przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i płat.
 
14) analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
15) prowadzenie księgi inwentarzowej.Informacje powiązane:
Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Pogorzela
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-08-21
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje