Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac

E-mail: ksiegowosc3@pogorzela.pl
Telefon: 655734620

Zadania i obowiązki o charakterze ogólnym:

 

1.  Pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2.   Dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym kierunku odpowiedniej inicjatywy.

3.   Terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie z poleceniem swojego bezpośredniego przełożonego oraz obowiązującymi przepisami.

4.   Przestrzeganie ustalonego w Urzędzie regulaminu pracy, porządku, dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych.

5.   Dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

6.   Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

7.   Dbanie o wygląd osobisty.

8.   Bezwzględne przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż.

9.   Ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wykonywaną pracę.

10. W razie ewentualnych wątpliwości zgłaszanie ich bezpośrednio do przełożonego.

11. Pracownik ponosi pełną osobistą odpowiedzialność wobec, burmistrza, sekretarza
 i skarbnika za:

a/   prawidłową i terminową realizację zadań,

b/   sumienną obiektywną kontrolę,

c/   sporządzanie wszelkich sprawozdań, informacji itp.,

d/   prawidłowe i rzetelne informowanie i załatwianie petentów,

e/   kompletowanie, przechowywanie i zdawanie do archiwum zakładowego prowadzonych przez siebie akt.

 

Zadania o charakterze szczegółowym:

 

1.      Obsługa programu FKB Płace i Kadry.

2.      Aktualizacja zmian w programie kadrowym dotyczących wynagrodzeń.

3.      Prowadzenie spraw z zakresu planowania, realizowania i ewidencji wydatków osobowych, dodatków od wynagrodzeń, nagród i ekwiwalentów przysługujących pracownikom.

4.      Prowadzenie analitycznej ewidencji wynagrodzeń na kartach wynagrodzeń, listach płac pracowników urzędu (w tym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych).

5.      Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych:

- rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

- naliczanie wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy;

- naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;

- miesięczne wprowadzanie i rozliczanie składek i świadczeń ZUS w programie Płatnik;

6.      Czynności związane z rozliczaniem z powiatowym urzędem pracy, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

7.      Naliczanie i potrącanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych pracownikom i jego roczne rozliczanie.

8.      Wystawianie zaświadczeń o bieżącym wynagrodzeniu pracowników Urzędu Miejskiego.

9.      Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników – Rp-7.

10.  Sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentów (informacji, deklaracji) do PFRON.

11.  Sporządzanie sprawozdań do GUS, PUP.

12.  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej PPK, potrącanie z wynagrodzeń pracowników składek na PPK oraz obsługa programu związanego z PPK.

13.  Współpraca przy przygotowaniu materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy.

14.  Prowadzenie ewidencji dzierżaw mienia komunalnego gruntu wiejskiego, sołeckiego.

15.  Prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego od zaległości niepodatkowych.

16.  Sporządzanie indywidualnego zestawienia zaległości niepodatkowych.

17.  Księgowanie dzierżaw mienia i gruntów.

18.  Sprawy związane z czynszami za lokale gminne:

a/ księgowanie wpłat czynszów za lokale mieszkalne;

b/ sporządzanie sprawozdań dotyczących lokali mieszkalnych;

c/ monitorowanie terminowości wpłat czynszów za lokale mieszkalne i przekazywanie informacji w tym zakresie stanowisku ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i budownictwa;

d/ sporządzanie sprawozdań dotyczących lokali użytkowych;

19.  Prowadzenie ewidencji i księgowanie zasobów wieczystego użytkowania.

20.  Inne sprawy zlecone przez burmistrza, sekretarza lub skarbnika.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2024-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2024-05-15
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje