Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, melioracji i gospodarki gruntami

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, melioracji i gospodarki gruntami

E-mail: rolnictwo@pogorzela.pl
Telefon: 65 573 46 20

Do zadań stanowiska ds. gospodarki gruntami, rolnictwa, leśnictwa i melioracji należy w szczegolności:

1) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami
    zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania
    przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie
    w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie,
    w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,
2) ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa
    użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność
    gminy,
4) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5) komunalizacja gruntów,
6) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
7) tworzenie zasobu gruntów i gospodarowaniem nim - zgodnie
    z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
8) wyposażanie gruntów w urządzenie komunalne,
9) zagospodarowanie wspólnot gruntowych.
10) łowiectwo,
11) zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
12) pracownicze ogrody działkowe,
13) ochrona gruntów rolnych i leśnych w tym:
      a) przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne
      b) wyłączanie gruntów z produkcji,
      c) rolnicze wykorzystanie gruntów,
      d) rekultywacja nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych
          i użyźnianie innych gruntów,
14) przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
15) nasiennictwo,
16) gospodarka wodna.
 Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Jacek Pogorzela
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-12-29
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje