Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej, zdrowia, sportu i ochrony p.poż.

Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, działalności gospodarczej, zdrowia, sportu i ochrony p.poż.

E-mail: handel@pogorzela.pl
Telefon: 65 573 46 20

Do zadań na stanowisku ds. kultury, kultury fizycznej, handlu, ochrony p-poż. i ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

1) ewidencja przedsiębiorców,
2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) określanie cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego
    transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami a także  
    określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków
    taksówkami osobowymi i bagażowymi,
4) do zadań Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z
    ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:
    - zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
    - ochrona systemów i sieci informatycznych,
    - zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
    - kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania 
      przepisów o ochronie tych informacji,
    - okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
    - opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
    - szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
5) sprawy związane z kulturą i sztuką oraz kulturą fizyczną,
    wypoczynkiem i rekreacją, a w szczególności:
    - prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw 
      tworzenia łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania
      im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków
      działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania
      i nadzorowania bibliotek publicznych,
    - prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony 
      dóbr kultury i muzeów,
    - realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu,
      rekreacji i wypoczynku z wyjątkiem pracowniczych ogrodów
      działkowych.
6) sprawy związane z ochroną zdrowia, a w szczególności dotyczące:
    - wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 
    - zwalczania chorób zakaźnych,
7) zbiórek publicznych
8) sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:
    - przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
    - współdziałania z organami wojskowymi,
   - opłat eksploatacyjnych,
    - tworzenia formacji obrony cywilnej,
    - nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony 
      ludności,
    - świadczeń na rzecz obrony,
    - udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
    - zakwaterowania sił zbrojnych.
9) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów a       
     w szczególności:
    - zapewnienia na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,
    - współpraca i pomoc OSP.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-07-15
Ilość zmian wpisu: 5 - pokaż poprzednie wersje