Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Numer dokumentu: 2
Rok: 2011

Pogorzela, dnia 23 marca 2011r.

OŚ.6220-07/01/11


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz z o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Pogorzeli
Zawiadamia

że w dniu 23 marca 2011r. została wydana Decyzja nr OŚ.6220- 06/01/11 określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ULICY ZIELONEJ W POGORZELI”.

Z treścią Decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 K.p.a. informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Gminy Pogorzela, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pogorzela, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, w gablocie ogłoszeń w mieście Pogorzela oraz w pobliżu inwestycji.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. , zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej Decyzji.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-03-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie