BURMISTRZ POGORZELI OGŁASZA NABÓR NA stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli

Numer dokumentu: 7
Rok: 2010

BURMISTRZ POGORZELI
OGŁASZA NABÓR NA

stanowisko dyrektora
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli

1. Wymagania niezbędne:
1) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
2) Posiada wykształcenie:
średnie lub wyższe oraz jednocześnie uprawnienia pozwalające na prace instruktora w ośrodku kultury zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego. ( Dz. U. z 1999 roku Nr 26 , poz. 234 z późn. zm.)
3) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4) Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
5) Jest obywatelem polskim.
6) Niekaralność zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

2. Wymagania dodatkowe:
1) ogólna znajomość zagadnień związanych z ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2) znajomość obsługi komputera.
3) dobry stan zdrowia.
4) dobra prezencja, wysoka kultura osobista.
6) doświadczenie uzyskane poprzez pracę.
7) łatwość kontaktów z ludźmi, asertywność, osobista odpowiedzialność.
8) odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zarządzanie M-GOK w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w statucie,
2. Samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z prawem i statutem,
3. Kierowanie zakładem pracy i reprezentowanie go na zewnątrz,
4. Wykonywanie funkcji pracodawcy wobec pracowników M-GOK,
5. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową,
6. Odpowiedzialność za zabezpieczenie oraz stan techniczny budynku jak również estetykę budynku i terenu wokół budynku M-GOK,
7. Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych,
8. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej działalności merytorycznej,
9. Inicjowanie i pomoc zespołowym oraz indywidualnym formom twórczości ,
10. Działalność instruktorsko-metodyczna,
11. Organizacja wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
12. Inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form
twórczości mieszkańców gminy,
13. Przygotowywanie informacji dla środków masowego przekazu dotyczących działań
M-GOK,
14. Przygotowywanie materiałów informacyjnych ( planów, koncepcji, sprawozdań, informacji) przeznaczonych dla organów gminy,
15. Gromadzenie dokumentacji fonograficznej, audiowizualnej i fotograficznej dotyczącej ważniejszych imprez i wydarzeń,
16. Opracowywanie programów działania,
17. Aktywne poszukiwanie nowych form działalności,
18. Nadzór nad archiwizacją dokumentów M-GOK,
19. Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa,
20. Współdziałanie z obywatelami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami gminnymi (szkoły, przedszkola itd.) w zakresie realizacji zadań M-GOK,
21. Wykonywanie innych działań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.


4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3) oryginał kwestionariusza osobowego
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe
5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i umyślne
przestępstwa skarbowe
6) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie
pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie
obowiązków w wymiarze 1 etatu.
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
8) autorska propozycja pracy( na piśmie) na stanowisku dyrektora M-GOK
9) oświadczenie o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi na mocy ustawy o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia 31 maja 2010r. do godz. 15oo na adres niżej podany lub w siedzibie Urzędu ( pok. nr 14).Urząd Miejski
ul. Rynek 1
63-860 Pogorzela
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko dyrektora M-GOK”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Urząd nie będzie brał pod uwagę opóźnień po stronie poczty w dostarczeniu dokumentów aplikacyjnych.


Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w dniu 1 czerwca 2010r.


Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli przy ul. Rynek 1/ pokój nr 14/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pogorzela.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu / 0-65 5734620/


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz
(-) Piotr Curyk

Pogorzela, dnia 2010-05-17


Autor informacji: Jerzy Hejduk
Informację wprowadził: 7
Opublikowany dnia: 2010-05-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional