BURMISTRZ POGORZELI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY Kierownika Referatu Budownictwa, Planowania, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Drogownictwa

Numer dokumentu: 1
Rok: 2010

BURMISTRZ POGORZELI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Kierownika Referatu Budownictwa, Planowania,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Drogownictwa

1. Wymagania niezbędne

1) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
3) Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
4) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) Cieszy się nieposzlakowaną opinią
6) Posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
7) Jest obywatelem polskim

2. Wymagania dodatkowe:


1) ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową
2) znajomość obsługi komputera
3) dobry stan zdrowia
4) dobra prezencja, wysoka kultura osobista
5) podstawowa znajomość ustaw:
a) kodeks cywilny
b) kodeks postępowania administracyjnego
c) ustawa o samorządzie gminnym
d) o drogach publicznych
6) doświadczenie uzyskane poprzez pracę
7) łatwość kontaktów z ludźmi, asertywność, osobista odpowiedzialność
8) odporność na stres

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

OGÓLNE:

1) Pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
2) Dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym kierunku odpowiedniej inicjatywy.
3) Terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie z poleceniem swojego bezpośredniego przełożonego oraz obowiązującymi przepisami.
4) Przestrzeganie ustalonego w Urzędzie regulaminu pracy, porządku, dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych.
5) Dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem .
6) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7) Dbanie o wygląd osobisty.
8) Bezwzględne przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż.
9) Ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wykonywaną pracę.
10) W razie ewentualnych wątpliwości zgłaszanie ich bezpośrednio do przełożonego.
11) Pracownik ponosi pełną osobistą odpowiedzialność wobec, burmistrza, sekretarza za:
a/ prawidłową i terminową realizację zadań,
b/ sumienną obiektywną kontrolę,
c/ sporządzanie wszelkich sprawozdań, informacji itp.,
d/ prawidłowe i rzetelne informowanie i załatwianie petentów,
e/ kompletowanie, przechowywanie i zdawanie do archiwum zakładowego prowadzonych przez siebie akt.

SZCZEGÓŁOWE:

Nadzór nad:
1) administrowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi,
2) przyznawaniem lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnieniem w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
3) zarządem nieruchomościami wspólnymi,
4) przejmowaniem zakładowych budynków mieszkalnych,
5) egzekucją w sprawach lokalowych i usuwaniem skutków samowoli lokalowej,
6) stawkami czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
7) tworzeniem i utrzymywaniem terenów zielonych,
8) cmentarzami w tym cmentarzami wojennymi.
9) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych referatu,
10) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji drogowych,
11) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi a w szczególności:
a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i projektów stanowisk organów gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
b) projektowanie przebiegu dróg
c) budowę, modernizację i ochronę dróg,
d) zarządzanie drogami
e) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
f) koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.
12) materiałami do dokumentów planistycznych Gminy.
13) prowadzeniem spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
14) prowadzeniem grupy pracowników fizycznych, wykonujących obsługę Gminy w zakresie remontów budynków komunalnych, utrzymania czystości i porządku i terenów zieleni.
15) pracownikami w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz osobami wykonującymi prace społecznie użyteczne, a także przygotowanie frontu robót dla nich i nadzór w zakresie BHP:

Inne prace zlecone przez Burmistrza i Sekretarza Gminy.


4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3) oryginał kwestionariusza osobowego
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i umyślne przestępstwa skarbowe
6) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
8) Autorska , sporządzona na piśmie propozycja pracy na stanowisku kierownika oraz oświadczenie o nie karaniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia 25 stycznia 2010r. do godz. 1530 na adres niżej podany lub w siedzibie Urzędu ( pok. nr 14).

Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1
63-860 Pogorzela

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa, Planowania, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Drogownictwa

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Urząd nie będzie brał pod uwagę opóźnień po stronie poczty w dostarczeniu dokumentów aplikacyjnych.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w dniu 26 stycznia 2010r.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli przy ul. Rynek 1/ pokój nr 14/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pogorzela.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu / 0-65 5734620/
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.


Burmistrz

(-) Piotr Curyk

Pogorzela, dnia 2010-01-07


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Jerzy Hejduk
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2010-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional