ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania


Pogorzela, dnia 25.11.2009r.

OŚ.7624 – /04/09


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że w dniu 25 listopada 2009 roku na wniosek Inwestora: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63 – 200 Piaski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu odpływowego z OŚ Pogorzela na działce nr 790 oraz nr 789/4.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko czy tez potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie zostało bowiem wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).

 

  

 


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional