BURMISTRZ POGORZELI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY Podinspektora ds. Ochrony Środowiska

Numer dokumentu: 1/2009
Rok: 2009

BURMISTRZ POGORZELI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
Podinspektora ds. Ochrony Środowiska

1. Wymagania niezbędne
1/ wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska
2/ spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1i3 pkt. 2i 3 ustawy z
dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z
2008r. Nr 223, poz. 1458).


2. Wymagania dodatkowe:
1/ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją
samorządową
2/ znajomość obsługi komputera
3/ dobry stan zdrowia
4/ dobra prezencja, wysoka kultura osobista
5/ podstawowa znajomość ustaw:
a) ustawa o odpadach
b) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
c) ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
d) prawo ochrony środowiska
e)kodeks cywilny
f) kodeks postępowania administracyjnego
g) ustawa o samorządzie gminnym

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy przy współpracy z referatem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (GKiM) poprzez:
a/ tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i
porządku na terenie gminy przy współpracy referatu GKiM,
b/ zapewnienie poprawnej eksploatacji punktu do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, uregulowania gospodarki odpadami,
c/ zapobieganie zanieczyszczeniom terenów otwartych poprzez likwidację
składowania odpadów w miejscach do tego przeznaczonych, organizowanie odbioru
odpadów komunalnych,
d/ tworzenie warunków do selektywnej zbiórki segregacji i składowania odpadów
przydatnych do wykorzystania,
e/ współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, wydzielonymi z odpadów komunalnych,
2. Ustalenie ( po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
a/ wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
b/ rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
c/ wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzenia.
3. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń innym podmiotom niż jednostki
organizacyjne na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu,
wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
4. Sprawy z zakresu prowadzenia postępowania o ocenie oddziaływania na środowisko.
5. Prowadzenie spraw o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych planowanych przedsięwzięć.
6. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji w sprawie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami.
7. Inne sprawy zlecone przez Burmistrza lub Sekretarza

4. Wymagane dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3/ oryginał kwestionariusza osobowego
4/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
5/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie i umyślne przestępstwa skarbowe
6/ oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego
oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku
pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie
obowiązków w wymiarze 1 etatu
7/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i
umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia 14 kwietnia 2009r. do godz. 1000 na adres niżej podany lub w siedzibie Urzędu ( pok. nr 14).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane.

Urząd Miejski
ul. Rynek 1
63-860 Pogorzela
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska”

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w dniu 14 kwietnia 2009r.


Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli przy ul. Rynek 1/ pokój nr 14/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pogorzela.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu / 0-65 5734620/
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 22 kwietnia 2009r.


Burmistrz
(-) Piotr Curyk

Pogorzela, dnia 2009-03-30


Autor informacji: Jerzy Hejduk
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2009-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional