BURMISTRZ POGORZELI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY - Zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Numer dokumentu: OK.1110-1/08
Rok: 2008

BURMISTRZ POGORZELI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
Zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
1. Wymagania niezbędne
1/ wykształcenie wyższe magisterskie
2/ posiadać co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku
urzędniczym
3/ niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie/ oświadczenie/
4/ ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją
samorządową
5/ nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:
1/ ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją
samorządową
2/ znajomość obsługi komputera
3/ dobry stan zdrowia
4/ dobra prezencja, wysoka kultura osobista
5/ podstawowa znajomość ustaw:
a) prawo o aktach stanu cywilnego
b) kodeks cywilny
c) kodeks postępowania administracyjnego
d) ustawa o samorządzie gminnym
e) ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- potwierdzenie wyboru nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie
i dzieci zrodzone z małżeństwa,
- przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego
do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
- przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński,
- przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa oraz wydanie zezwolenia na zawarcie
małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
- przyjmowanie oświadczeń o stwierdzenie legitymacji procesowej
do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności
zawarcia małżeństwa,
- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
- przyjmowanie wniosków wpisanie zagranicznego aktu do polskich
k.s.c.
- wydanie zaświadczeń zdolności prawnej, wydawania zaświadczeń
zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
- wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
- przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
- przyjmowanie protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka,
przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka w wypadku grożącego
niebezpieczeństwa,
- przyjmowanie oświadczeń o powiadamianiu sadu opiekuńczego
zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
- przyjmowanie oświadczeń o ustanawianie w sprawach
o przysposobienie,
- wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,
- prowadzenie stanu cywilnego sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów,
- wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,
- współpraca z organami wojskowymi w czynnościach wynikających
z wykonania powszechnego obowiązku obrony cywilnej
/akcja kurierska/,
- prowadzenie kancelarii tajnej, prowadzenie ewidencji
i księgowanie zasobów wieczystego użytkowania,
- inne sprawy zlecone przez burmistrza i sekretarza gminy.

4. Wymagane dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
3/ oryginał kwestionariusza osobowego
4/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
5/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie
6/ oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego
oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku
pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków
w wymiarze 1 etatu
7/ inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych/ tj. z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych / tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zm./

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia 15 kwietmia 2008r. do godz. 1500 na adres niżej podany.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Urząd Miejski
ul. Rynek 1
63-860 Pogorzela

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w dniu 16 kwietnia 2008r.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli przy ul. Rynek 1/ pokój nr 14/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pogorzela.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu / 0-65 5734620/
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 02 maja 2008r.

Burmistrz Pogorzeli
(-) Piotr Curyk


Autor informacji: Zenona Juskowiak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2008-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2008-03-28 wprowadzona przez: 5
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional