Uchwała nrXXIII/154/2005Biuro nr 6
Formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wypełniony formularz należy złożyć w biurze nr 6.
Wniosek i decyzja zwolnione są z opłat.

Dodatki mieszkaniowe to rodzaj pomocy finansowej w kosztach utrzymania lokalu - mieszkania dla rodzin o niskich dochodach.

Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
1) posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania (najem, podnajem, członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej, własność lokalu, własność budynku jednorodzinnego).
2) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku nie może przekraczać 100% najniższej emerytury ( w gospodarstwach wieloosobowych) i 150% ( w gospodarstwie jednoosobowym).
3) powierzchnia zajmowanego lokalu - mieszkania nie może przekraczać o więcej niż 30 % poniższych normatywów:
- dla jednej osoby - 35m2,
- dla dwóch osób - 40m2,
- dla trzech osób - 45m2 ,
- dla czterech osób - 55m2 ,
- dla pięciu osób - 65m2 ,
- dla sześciu osób - 70m2 ,
- wraz z każdą następną osobą normatyw wzrasta o 5m2.
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu. Wówczas powierzchnia zajmowanego lokalu nie może przekraczać powyższych normatywów o więcej niż 50%.

Do wyliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się niżej wymienione wydatki w wysokości 90% faktycznie poniesionych lub przeliczonych na powierzchnię normatywną ( jeżeli mieszkanie jest większe od normatywnego) z miesiąca, w którym składany jest wniosek) :
1) czynsz ( w przypadku czynszu wolnego przyjmuje się czynsz w wysokości nie wyższej niż obowiązujący w gminnym zasobie komunalnym),
2) opłaty za wodę, kanalizację, wywóz nieczystości stałych (worki z odpadami) i płynnych, energię cieplną,
3) dla członków spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, koszty eksploatacji i remontów(z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów),
Wydatki ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Jeżeli mieszkanie nie jest wyposażone w instalacje doprowadzającą z zewnętrznego źródła:
- energię cieplną do celów ogrzewania - za wydatek na ogrzanie 1m2 powierzchni mieszkania przyjmuje się równowartość 5 KW energii elektrycznej,
- ciepłą wodę -za wydatek na ogrzanie wody przyjmuje się równowartość 20 KW energii elektrycznej, na jedna osobę,
- gazu przewodowego - dolicza się równowartość 10 KW energii elektrycznej na pierwszą osobę i po 2 KW na każdą następną.

Rodzina wnioskodawcy z uzyskiwanych przez siebie dochodów pokrywa powyższe wydatki (przyjmowane do wyliczenia dodatku) w następującej wysokości:
1) 1-osobowa - 15 % dochodów,
2) 2-, 3-, 4 - osobowa - 12% łącznych dochodów,
3) 5- i więcej osobowa - 10% łącznych dochodów.

Pozostała kwota stanowi miesięczny dodatek mieszkaniowy, którego maksymalna wysokość nie może jednak przekraczać 70% ponoszonych wydatków przyjmowanych do wyliczenia dodatku.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional