Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizacje planowanego przedsięwzięcia


Wniosek do pobrania w załaczniku w formacie MS Word.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek
2.   poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu,  którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie - art. 46a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - 1 egzemplarz;
3. informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy /raport o oddziaływaniu na środowisko - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku  z tym prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami Urząd Miejski w Pogorzeli prosi o składanie 4 egzemplarzy informacji/raportu;

Art. 49 ust 3: Do zapytania, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:
  1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
  2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
  3) rodzaju technologii,
  4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
  5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów,
        paliw oraz energii,
  6)  rozwiązaniach chroniących środowisko,
  7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
  9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

W przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa.

Opis proce
dury:
Władający nieruchomością składa wniosek (podanie) w pok. Nr 11 I piętro Urzędu Miejskiego w Pogorzeli.

Miejsce załatwienia sprawy:
podinspektor ds. ochrony środowiska -  Krzysztof Surma, pok. nr 11, I piętro.

Termin załatwienia sprawy:
60 dni

Opłata administracyjna:
brak

Opłata skarbowa:
Opłaty skarbowe - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2007 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - wynosi 205 zł - przy złożeniu wniosku należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli lub przelewem na konto Urzędu PBS w Gostyniu O/Pogorzela nr 61 8678 0005 0030 0300 0101 0001.

Uwagi:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uprawnia do wycinki drzew.
Niniejszą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional