Uchwała nrXXIII/154/2005
Osoba pragnąca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:
- przedstawić dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.
- złożyć skrócony odpis aktu urodzenia oraz:
jeśli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie;
jeżeli jest to wdowa lub wdowiec wówczas należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.
- złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
- złożyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy.
- cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd.

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat, z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Opłaty skarbowe:
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 75 zł.
- za podanie - 5,- zł
- za każdy załącznik - 0,50 zł.

Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym:
Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.
Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące, bez niego duchowny nie może przyjąć oświadczeń o zawarciu małżeństwa przewidzianych w art. 1 § 2 i 3 k. r. i o.
Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje do właściwego USC przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa.
Kierownik USC sporządza akt małżeństwa, wydaje 3 bezpłatne odpisy aktu małżeństwa.

Małżeństwo cywilnoprawne
Małżeństwo cywilnoprawne można zawrzeć przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Małżeństwo może być zawarte w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju.
Termin oczekiwania wynosi 31 dni od chwili złożenia zapewnień, że nie wie się o okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Z ważnych przyczyn miesięczny termin oczekiwania można skrócić.
Dodatkowa opłata skarbowa wynosi wtedy:
- za podanie - 5,- zł,
- za każdy załącznik - 0,50zł,
- za decyzję - 30,- zł.


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional