Ogłoszenie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

Numer dokumentu: 5
Rok: 2018

Na podstawie art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

(Dz.U. z 2018 poz.1260 ze zm.) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

 

1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli ul. Rynek 1;  63-860 Pogorzela         tel. 65 573 49 53

 

2. Wymiar czasu pracy – 1 etat.

 

3. Rodzaj umowy - umowa o pracę ( pierwsza umowa na czas określony )

 

4. Określenie stanowiska urzędniczego

Główny księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli

 

5. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54

ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.).

 

6. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne od kandydata:

1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, w szczególności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1458 ze zm.),

5) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, potwierdzoną, jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego, odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, tj. w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.04.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 64, poz.539);

6) posiada nieposzlakowaną opinię,

7) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

8) posiada co najmniej  trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

9) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia

zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia

podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia

ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

7. Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem pracy:

1) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny Finansów publicznych, rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o podatku VAT  oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

2) znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem  jednostek pomocy społecznej, znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych  oraz Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,

3) praktyczna umiejętność stosowania procedur zamówień publicznych,

4) wiedza z zakresu realizacji wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE,

5) umiejętność tworzenia wewnętrznych aktów prawnych i projektów umów,

6)  znajomość aplikacji komputerowych takich jak: program księgowy, kadry i płace,  obsługa urządzeń biurowych,

7) kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,

8) posiadanie co najmniej pięcioletniej praktyki w księgowości budżetowej.

 

8.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,

3) prowadzenia rozliczeń z ZUS, US,

4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

5)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6)terminowe prawidłowe rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz ich analiza,

7)sporządzanie deklaracji ZUS,

8)dokonywanie przelewów,

9)dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,

10)prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,

11)przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,

12)nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,

13)przekazywanie naliczonych odpisów z ZFSŚ oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i  kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,

14)kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (rozliczenie inwentaryzacji rocznej),

15)właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną.

16)opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,

17) prawidłowość pobierania i odprowadzania dochodów ( dochody budżetu państwa i gminy),

18) rozliczanie, księgowanie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji cząstkowych VAT-7,

19)opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości,

20)odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,

21) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,

22) rozliczanie projektów realizowanych w ramach POKL,

23) współpraca ze  Skarbnikiem Gminy,

24) prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw,

25)wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należą do kompetencji głównego księgowego.

 9. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys -  Curriculum Vitae, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, pełne dane adresowe wraz z numerem telefonu kandydata,

3) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku Głównego Księgowego,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kserokopie
    dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, w tym kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy) – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

6) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2018r. poz.1458 ze zm),

7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub posiadaniu obywatelstwa innego kraju, wskazanego w ust.6 pkt 1, z jednoczesnym oświadczeniem o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, potwierdzoną jednym z dokumentów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.04.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 64, poz.539);

8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o braku prawomocnie skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, w szczególności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzonym naborem na stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. Poz. 1000 ze zm.) wzór w załączniku

Wszystkie wymagane oświadczenia winny zawierać w treści  klauzulę: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 paragraf 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że ………. .”

10. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) czas pracy: 40 godzin tygodniowo, jednozmianowy, w poniedziałek od godz.730do1530 ; od wtorku do piątku od 700  do 1500

2) stanowisko wyposażone w sprzęt biurowy, komputer,środki łączności,

3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

4) wynagrodzenie za prace wypłacane raz w miesiącu, z dołu do dnia 27 każdego miesiąca,

5) praca w budynku, z dostępem dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich),

6) brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

11. Informacja dotycząca  wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

12. Sposób, miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie  z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Pogorzeli” w terminie do dnia 27 grudnia 2018r. do godziny 15-stej (decyduje data wpływu do Ośrodka ) na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli 63-860 Pogorzela ul. Rynek 1

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 grudnia 2018r.

Zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.

Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się
rozmowie kwalifikacyjnej.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka  w Pogorzeli.

 

13.  Informacje dodatkowe

 1.   Postępowanie w sprawie naboru składać się będzie z następujących etapów:

     1) I etap – kwalifikacja formalna – sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena

       merytoryczna;

     2) II etap – kwalifikacja merytoryczna – rozmowa  kwalifikacyjna komisji konkursowej z kandydatem w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli ul. Rynek 1

     O terminie przeprowadzenia II etapu konkursu, osoby zakwalifikowane zostaną
      powiadomione telefonicznie;

     3)      rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie pytania z zakresu funkcjonowania i organizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ustawy o finansach publicznych,  ustawy o rachunkowości oraz innych zagadnień określonych w ogłoszeniu o konkursie.

 2.  Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

 3.    Dokumenty pozostałych osób mogą być odebrane osobiście  przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników naboru. Nie odebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

 

 Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli

                                                   Renata SierszulskaAutor informacji: Renata Sierszulska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2018-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-12-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional