BURMISTRZ POGORZELI OGŁASZA NABÓR NA stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli

Numer dokumentu: 4
Rok: 2018

1. Wymagania niezbędne:

1)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2)      posiada  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunkach: finanse, rachunkowość

3)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

4)      cieszy się  nieposzlakowaną opinią

5)      jest obywatelem polskim

 

2. Wymagania dodatkowe:                              

1) ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową

2) znajomość obsługi komputera

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

4) dobra prezencja, wysoka kultura osobista

5) podstawowa znajomość ustaw:      

     a) ustawa o samorządzie gminnym

     b) ustawa o finansach publicznych

     c) ustawa o rachunkowości

6) łatwość kontaktów z ludźmi, asertywność, osobista odpowiedzialność

7) odporność na stres

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1.      Księgowanie wydatków budżetowych w urządzeniach syntetycznych urzędu

a/ dziennik główny

b/ ewidencja

2.      Sporządzanie sprawozdań miesięcznych.

3.      Prowadzenie ksiąg środków trwałych oraz wszystkich czynności z nimi związanych.

4.      Prowadzenie ksiąg rachunkowych projektów systemowych.

5.      Prowadzenie funduszu socjalnego.

6.      Inne sprawy zlecone przez burmistrza, sekretarza i skarbnika gminy.

 

4. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1)      Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę- pierwsza umowa na czas określony na stanowisku urzędniczym

2)      praca umysłowa, w znacznym stopniu samodzielna;

3)      czas pracy : pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo, jednozmianowy, w poniedziałek od godz. 730 do 1530 ; od wtorku do piątku od 700do 1500,

4)      stanowisko wyposażone w sprzęt biurowy, komputer, środki łączności,

5)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6)      budynek administracyjny częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

7)      wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o zatrudnieniu ( naborze),  w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  wynosi mniej niż 6 %  ogółu zatrudnionych 

5.         Wymagane ( niezbędne) dokumenty i oświadczenia:   

1)    kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku)

2)    dokumenty potwierdzające wykształcenie,

3)    oświadczenie:

a)           o posiadaniu obywatelstwa polskiego

b)    o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

c)           o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)           o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku

e)           o nieposzlakowanej opinii,

4)   kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

6.         Dodatkowe dokumenty:

a)      CV i list motywacyjny

b)      inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dodatkowe wymagania ,

c)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzonym naborem na stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000)  wzór w załączniku.    

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia  27 grudnia 2018r. do godz. 1500  na adres niżej podany.

 

Urząd Miejski w Pogorzeli

ul. Rynek 1

63-860 Pogorzela

pok. Nr 14

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Urząd nie będzie brał pod uwagę opóźnień po stronie poczty i innych podmiotów w dostarczeniu dokumentów aplikacyjnych.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w dniu  28 grudnia 2018r.

                   

                    Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli przy ul. Rynek 1/ pokój nr 14/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pogorzela.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /65 5734620/

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                            (-) Piotr Curyk

Pogorzela, dnia 2018-12-10Autor informacji: Piotr Curyk
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2018-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-12-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional