BURMISTRZ POGORZELI OGŁASZA NABÓR NA stanowisko ds. organizacji i kadr w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli

Numer dokumentu: 3
Rok: 2018

1.       Wymagania niezbędne:

1)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2)     posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

3)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

4)     cieszy się nieposzlakowaną opinią

5)     jest obywatelem polskim

 

2.         Wymagania dodatkowe:

1)   ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową

2)   znajomość obsługi komputera

3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

4)   dobra prezencja, wysoka kultura osobista

5)   podstawowa znajomość ustawy o samorządzie gminnym

6)   łatwość kontaktów z ludźmi, asertywność, osobista odpowiedzialność

7)   odporność na stres

 

3.         Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1.   Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz ich ewidencjonowanie.

2.   Prowadzenie zbiorów aktów prawnych.

3.   Obsługa centrali telefonicznej, faksu i radiotelefonu.

4.   Obsługa techniczno-biurowa narad i zebrań organizowanych przez burmistrza.

5.   Przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę z pracownikami urzędu, pracownikami robót publicznych i interwencyjnymi.

6.   Przygotowywanie dokumentacji związanej z awansowaniem i nagradzaniem.

7.   Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu, pracowników robót publicznych, interwencyjnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

8.   Prowadzenie spraw z zakresu BHP, rejestru wypadków oraz spraw socjalnych.

9.   Prowadzenie książki wyjść i wyjazdów służbowych.

10. Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy oraz szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji.

11. Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii wyborczej ( sejmu, senatu, rady gminy, burmistrza).

12. Prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych.

13. Prowadzenie kancelarii urzędu.

14. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

15. Prowadzenie rejestru zarządzeń burmistrza jako organu gminy i jako kierownika jednostki.

16. Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych, ich zamawianie i likwidacja.

17. Przygotowywanie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników urzędu.

18. Prowadzenie archiwum zakładowego ( przyjmowanie do archiwum, brakowanie).

19. Sporządzanie zeznań świadków.

20. Zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne oraz prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu materiałów biurowych.

21. Prowadzenie rejestru upoważnień i  pełnomocnictw.

22. Kompletowanie spraw z zakresu kapitału początkowego pracowników urzędu.

23. Prowadzenie biblioteki urzędu.

24. Prowadzenie książki kontroli.

25. Prenumerata czasopism.

26. Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy.

27. Współudział z inspekcją pracy.

28. Prowadzenie ewidencji czasu pracy.

29. Inne sprawy zlecone przez burmistrza i sekretarza gminy.

 

4.         Informacja o warunkach zatrudnienia:

1)     Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę- pierwsza umowa na czas określony na stanowisku urzędniczym,

2)     praca umysłowa, w znacznym stopniu samodzielna;

3)     czas pracy : pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo, jednozmianowy, w poniedziałek od godz. 730 do 1530 ; od wtorku do piątku od 700do 1500,

4)     stanowisko wyposażone w sprzęt biurowy, komputer, środki łączności,

5)     praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6)     budynek administracyjny częściowo niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

7)     wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o zatrudnieniu ( naborze), w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej wynosi mniej niż 6 %  ogółu zatrudnionych.

 

5.         Wymagane ( niezbędne) dokumenty i oświadczenia:

1)   kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku)

2)   dokumenty potwierdzające wykształcenie,

3)   Oświadczenie:

a)   o posiadaniu obywatelstwa polskiego

b)  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

c)   o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)  o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku

e)   o nieposzlakowanej opinii,

4)   kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

6.         Dodatkowe dokumenty:

a)         CV i list motywacyjny

b)        inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dodatkowe wymagania ,

c)         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzonym naborem na stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000)  wzór w załączniku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30 listopada 2018r. do godz. 1500  na adres niżej podany.

Urząd Miejski w Pogorzeli

ul. Rynek 1

63-860 Pogorzela

pok. Nr 14

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko ds. organizacji i kadr

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Urząd nie będzie brał pod uwagę opóźnień po stronie poczty i innych podmiotów w dostarczeniu dokumentów aplikacyjnych.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w dniu  3 grudnia 2018r.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli przy ul. Rynek 1 /pokój nr 14/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pogorzela.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu / 65 5734620/

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                           Burmistrz

                                                      (-) Piotr Curyk

 

Pogorzela, dnia 2018-11-16Autor informacji: Piotr Curyk
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2018-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional