BURMISTRZ POGORZELI OGŁASZA NABÓR NA stanowisko ds. obsługi kasy i spraw finansowych w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli

Numer dokumentu: 2
Rok: 2018

1.       Wymagania niezbędne:

1)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

2)      posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

3)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

4)      cieszy się nieposzlakowaną opinią

5)      jest obywatelem polskim

2.         Wymagania dodatkowe:

1)    ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową

2)    znajomość obsługi komputera

3)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

4)    dobra prezencja, wysoka kultura osobista

5)    podstawowa znajomość ustaw:

a)           ustawa o samorządzie gminnym

b)           ustawa o rachunkowości

6)    łatwość kontaktów z ludźmi, asertywność, osobista odpowiedzialność

7)    odporność na stres

3.         Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1.      Coroczne złożenie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze i inne wartości.

2.      Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych.

3.      Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu wszelkich wpływów przez siebie ewidencjonowanych.

4.      Odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu pobrania a najdalej w dniu następnym.

5.      Przechowywanie gotówki w pomieszczeniu należycie zabezpieczonym,

6.      dokonywanie operacji kasowych na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych.

7.      Prowadzenie raportów kasowych.

8.      Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania, ich ewidencja, wydawanie i rozliczanie zużycia.

9.      Podejmowanie gotówki z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajów wydatków.

10.  Prowadzenie ewidencji dzierżaw mienia komunalnego gruntu wiejskiego, sołeckiego.

11.  Księgowanie dzierżaw mienia i gruntów.

12.  Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

13.  Wypłata wszelkich świadczeń pieniężnych ( dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, zasiłki celowe, zwrot podatku akcyzowego).

14.  Wypłata świadczeń z tytułu delegacji, faktur gotówkowych i wszelkich wynagrodzeń.

15.  Obsługa kasy fiskalnej.

16.  Sprawy związane z czynszami za lokale gminne:

a/   księgowanie wpłat czynszów za lokale mieszkalne

b/   sporządzanie sprawozdań dotyczących lokali mieszkalnych,

c/   monitorowanie terminowości wpłat czynszów za lokale mieszkalne i przekazywanie informacji w tym zakresie stanowisku ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i budownictwa,

d/   sporządzanie sprawozdań dotyczących lokali użytkowych.

17.  Rozliczanie materiałów i wyposażenia w magazynie.

18.  Inne sprawy zlecone przez burmistrza, sekretarza lub kierownika referatu.

 

4.        Informacja o warunkach zatrudnienia:

1)      Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę- pierwsza umowa na czas określony na stanowisku urzędniczym

2)      praca umysłowa, w znacznym stopniu samodzielna;

3)      czas pracy : pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo, jednozmianowy, w poniedziałek od godz. 730 do 1530 ; od wtorku do piątku od 700do 1500,

4)      stanowisko wyposażone w sprzęt biurowy, komputer, środki łączności,

5)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6)      budynek administracyjny częściowo niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

7)      wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o zatrudnieniu ( naborze),  w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  wynosi mniej niż 6 %  ogółu zatrudnionych      

5.         Wymagane ( niezbędne) dokumenty i oświadczenia:

1)  kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku)

2)  dokumenty potwierdzające wykształcenie,

3)  Oświadczenie:

a)   o posiadaniu obywatelstwa polskiego

b)   o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

c)   o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)   o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku

e)   o nieposzlakowanej opinii,

4)  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6.         Dodatkowe dokumenty:

a)      CV i list motywacyjny

b)      inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dodatkowe wymagania ,

c)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzonym naborem na stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000) wzór w załączniku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia  30 listopada  2018r. do godz. 1500  na adres niżej podany.

Urząd Miejski w Pogorzeli

ul. Rynek 1

63-860 Pogorzela

pok. Nr 14 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. obsługi kasy i spraw finansowych

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Urząd nie będzie brał pod uwagę opóźnień po stronie poczty i innych podmiotów w dostarczeniu dokumentów aplikacyjnych.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w dniu  3 grudnia 2018r.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli przy ul. Rynek 1 /pokój nr 14/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pogorzela.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu / 65 5734620/

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                Burmistrz

                                                           (-) Piotr Curyk

 

Pogorzela, dnia 2018-11-16Autor informacji: Piotr Curyk
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2018-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional