BURMISTRZ POGORZELI OGŁASZA NABÓR NA stanowisko ds. księgowości budżetowej, płac i podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli

Numer dokumentu: 1
Rok: 2018

 

1. Wymagania niezbędne:

1)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2)      posiada  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunkach: finanse, rachunkowość

3)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

4)      cieszy się  nieposzlakowaną opinią

5)      jest obywatelem polskim

2. Wymagania dodatkowe:

1)   ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową

2)   znajomość obsługi komputera

3)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

4)   dobra prezencja, wysoka kultura osobista

5)   podstawowa znajomość ustaw:      

     a)  ustawa o samorządzie gminnym

     b)  ustawa o finansach publicznych

     c)  ustawa o rachunkowości

     d)  ustawa o podatku od towarów i usług

     e)  ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

     f)  ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

6)   łatwość kontaktów z ludźmi, asertywność, osobista odpowiedzialność

7)   odporność na stres

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1.     Prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT oraz sporządzanie  miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 oraz nadzór nad centralizacją VAT.

2.      Przyjmowanie i kontrola jpk oraz deklaracji VAT – 7 od jednostek budżetowych.

3.      Obsługa programu FKB Płace i Kadry.

4.      Aktualizacja zmian w programie kadrowym dotyczących wynagrodzeń.

5.     Prowadzenie spraw z zakresu planowania, realizowania i ewidencji wydatków osobowych, dodatków od wynagrodzeń, nagród i ekwiwalentów przysługujących pracownikom.

6.     Prowadzenie analitycznej ewidencji wynagrodzeń na kartach wynagrodzeń, listach  płac pracowników urzędu ( w tym pracowników zatrudnionych w ranach robót publicznych i prac interwencyjnych).

7.     Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych:

    -    rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

    -    naliczanie wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy,

    -    naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,

    -    miesięczne wprowadzanie i rozliczanie składek i świadczeń ZUS w programie Płatnik.

8.     Czynności związane z rozliczaniem z powiatowym urzędem pracy, pracowników  zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

9.     Naliczanie i potrącanie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób  fizycznych pracownikom i jego roczne rozliczenie.

10.     Wystawianie zaświadczeń o bieżącym wynagrodzeniu pracowników Urzędu Miejskiego.

11.     Wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników – Rp-7.

12.     Sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentów ( informacji, deklaracji) do PFRON.

13.     Sporządzanie sprawozdań do GUS, PUP .

14.     Wystawianie faktur sprzedażowych i not księgowych.

15.     Współpraca przy przygotowaniu materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy.

16.     Prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego od zaległości niepodatkowych.

17.     Sporządzanie indywidualnego zestawienia zaległości  niepodatkowych.

18.     Wykonywanie innych poleceń i zadań zleconych przez przełożonych nie objętych zakresem czynności.

 

4. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1)      Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę- pierwsza umowa na czas określony na stanowisku urzędniczym

2)      praca umysłowa, w znacznym stopniu samodzielna;

3)      czas pracy : pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo, jednozmianowy, w poniedziałek od godz. 730 do 1530 ; od wtorku do piątku od 700do 1500,

4)      stanowisko wyposażone w sprzęt biurowy, komputer, środki łączności,

5)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6)      budynek administracyjny niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

7)      wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o zatrudnieniu ( naborze),  w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  wynosi mniej niż 6 %  ogółu zatrudnionych

5. Wymagane ( niezbędne) dokumenty i oświadczenia:

1)  kwestionariusz osobowy (wzór w załączniku)

2)  dokumenty potwierdzające wykształcenie,

3)  Oświadczenie:

a)  o posiadaniu obywatelstwa polskiego

b)  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

      lub umyślne przestępstwo skarbowe

c)  o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d)  o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku

e)  o nieposzlakowanej opinii,

4)  kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a

     ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia

     wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Dodatkowe dokumenty:

a)      CV i list motywacyjny

b)      inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dodatkowe wymagania ,

c)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzonym naborem na stanowisko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018r. poz. 1000)  wzór w załączniku.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia 20 lipca  2018r. do godz. 1500  na adres niżej podany

Urząd Miejski w Pogorzeli

ul. Rynek 1

63-860 Pogorzela

pok. Nr 14

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej, płac i podatku VAT"

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Urząd nie będzie brał pod uwagę opóźnień po stronie poczty i innych podmiotów w dostarczeniu dokumentów aplikacyjnych.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w dniu  23 lipca 2018r.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli przy ul. Rynek 1/ pokój nr 14/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pogorzela.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

/65 5734620/

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                            (-) Piotr Curyk

 

Pogorzela, dnia 2018-07-05Autor informacji: Zenona juskowiak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2018-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional