Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Pogorzeli ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi księgowej w Gminnym Zespole Oświaty w Pogorzeli


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Pogorzeli

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze

referent ds. obsługi księgowej

w Gminnym Zespole Oświaty w Pogorzeli

ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela

Data publikacji oferty: 05.03.2018 r.

Data ważności oferty: 19.03.2018 r.

I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Zespół Oświaty ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela

II. Nazwa stanowiska pracy: referent ds. obsługi księgowej

III. Wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe – kierunek rachunkowość, finanse, ekonomia;

3) doświadczenie zawodowe – minimum 3 lata stażu pracy w tym roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w księgowości;

4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia;

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

8) znajomość przepisów z zakresu:

- prawa oświatowego, w tym ustaw: o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Prawo oświatowe;

-  ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o finansowaniu zadań oświatowych  i przepisów wykonawczych do tych ustaw;

9) znajomość obsługi programów komputerowych w szczególności: Vulcan (księgowość Optivum, rejestr VAT Optivum), aplikacji Windows (Word, Excel).

2. Wymagania dodatkowe:

1) odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność i uprzejmość;

2) umiejętność analitycznego myślenia;

3) umiejętność budowania dobrych relacji wewnętrznych i z klientami zewnętrznymi;

4) dążenie do osobistego rozwoju i poszerzania wiedzy;

5) umiejętność  pracy w zespole.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1) obsługa w zakresie  ZFŚS – wszystkie jednostki oświatowe gminy Pogorzela;

2) prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów GZO;

3) zakres spraw  związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół;

4) kontrola formalna dowodów księgowych przed wprowadzeniem ich do systemu  księgowego jednostek oświatowych (Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli, Gminny Zespół Oświaty w Pogorzeli);

5)  prowadzenie rejestru obowiązku nauki,

6)  inne zadania wynikające z potrzeb związanych z działalnością statutową GZO w Pogorzeli.   

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) warunki pracy: miejsce pracy - praca w budynku Urzędu Gminy w Pogorzeli, praca na pełen etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

2) stanowisko pracy: stanowisko referenta ds. obsługi księgowej, praca przy komputerze, 

3) przewidywany termin zatrudnienia od 01.04.2018 r.

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru i z oświadczeniem kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

2) życiorys (CV) z oświadczeniem kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem kandydata       o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

4) kserokopie świadectw pracy;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

7) oświadczenie kandydata:

a) o posiadanym obywatelstwie;

b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

c) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kk);

d) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;

e) o nieposzlakowanej opinii.

8) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oświadczenia, kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

VII. Sposób, termin i miejsce składania  dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:  

„Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. obsługi księgowej  w Gminnym Zespole Oświaty w Pogorzeli”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2018 r. do godz. 15ºº

w Gminnym Zespole Oświaty w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela pok. 3 lub przesłać na adres:

Gminny Zespół Oświaty, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do GZO w Pogorzeli po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora GZO w Pogorzeli, na podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole Oświaty w Pogorzeli wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/2018 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty z dnia 02 stycznia 2018 r.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Oświaty w Pogorzeli pok. 3 oraz telefonicznie pod nr tel. 655734190.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli..

W przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do GZO w Pogorzeli.

 O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową zaś dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Gminnym Zespole Oświaty w Pogorzeli  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA: Dokumenty, które kandydat powinien złożyć muszą być kompletne i bezwzględnie własnoręcznie przez niego podpisane oraz opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”2.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Formularz kwestionariusza osobowego i wymagane oświadczenie do pobrania na stronie www.bip.pogorzela.pl

Pogorzela, dnia 05.03.2018 r.                                                                                                                                   

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Pogorzeli

Jolanta BanaszekAutor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2018-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-03-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional