BURMISTRZ POGORZELI OGŁASZA NABÓR na stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji należności w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli

Numer dokumentu: 2
Rok: 2017

1. Wymagania niezbędne:

1)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2)      posiada  wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

3)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

4)      cieszy się  nieposzlakowaną opinią

5)      jest obywatelem polskim

 

2. Wymagania dodatkowe:                              

1) ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową

2) znajomość obsługi komputera

3) dobry stan zdrowia

4) dobra prezencja, wysoka kultura osobista

5) podstawowa znajomość ustaw:        

     a) kodeks postępowania administracyjnego

     b) ustawa o samorządzie gminnym

6) doświadczenie uzyskane poprzez pracę

7) łatwość kontaktów z ludźmi, asertywność, osobista odpowiedzialność

8) odporność na stres

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 OGÓLNE:

 

1)   pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2)   dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym kierunku odpowiedniej inicjatywy.

3)   terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań ,  zgodnie z poleceniem swojego bezpośredniego przełożonego  oraz obowiązującymi przepisami.

4)   przestrzeganie ustalonego w Urzędzie regulaminu pracy,  porządku, dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych.

5)   dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem .

6)   przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

7)   dbanie o wygląd osobisty.

8 )  bezwzględne przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż.

9)   ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wykonywaną  pracę.

10) w razie ewentualnych wątpliwości  zgłaszać się do bezpośrednio do swojego przełożonego.

11) pracownik ponosi pełną osobistą odpowiedzialność wobec , burmistrza, sekretarza i skarbnika za:

a)      prawidłową i terminową realizację zadań,

b)      sumienną obiektywną kontrolę,

c)      sporządzanie wszelkich sprawozdań, informacji itp.,

d)      prawidłowe i rzetelne informowanie i załatwianie petentów,

e)      kompletowanie, przechowywanie i zdawanie do archiwum zakładowego prowadzonych przez siebie akt.

 

SZCZEGÓŁOWE:

 1. informacje, sprawozdawczość kwartalna z zakresu księgowości podatkowej.
 2. przygotowywanie projektu uchwał w sprawie stawek podatku od środków transportu.
 3. zbieranie informacji niezbędnych do realizacji podatku od środków transportu- przyjmowanie deklaracji.
 4. analiza składanych deklaracji, wezwania do korekty oraz dokonywanie korekt tych deklaracji.
 5. prowadzenie ewidencji podatków od środków transportu.
 6. księgowanie należności zobowiązań podatkowych i opłat ( za psa, targowe, czynsz).
 7. wystawianie upomnień dotyczących zaległości podatkowych.
 8. wystawianie tytułów wykonawczych oraz monitoring ściągalności należności wynikającej z wystawionych tytułów wykonawczych ( współpraca z Urzędem Skarbowym ).
 9. sporządzanie wniosków do sądu o wpis hipotek przymusowych.
 10. naliczanie i pobór podatku od środków transportu.
 11. prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych.
 12. księgowanie wpłat podatników.
 13. wystawianie decyzji stwierdzających nadpłatę w podatkach.
 14. wystawianie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty.
 15. dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych oraz innych należności.
 16. rozliczanie  opłaty targowej oraz naliczanie wynagrodzenia dla inkasentów.
 17. kontrola kont księgowych oraz uzgadnianie sald.
 18. przyjmowanie wniosków  w sprawie ulg w podatku od środków transportu ( odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie ).
 19. wydawanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatku od środków transportu.
 20. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające wysokość ujawnionych zaległości podatkowych.
 21. inne sprawy zlecone przez burmistrza, sekretarza lub kierownika referatu.

 

Informacja o warunkach zatrudnienia:

1)      praca umysłowa, w znacznym stopniu samodzielna; zadania do wykonania zmienne, uzależnione od potrzeb interesantów:; środowisko pracy przyjazne

2)      czas pracy jednozmianowy w poniedziałek od godz. 730 do 1530 ; od wtorku do piątku od 700do 1500,

3)      stanowisko wyposażone w sprzęt biurowy, komputer, środki łączności,

4)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

5)      budynek administracyjny niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

6)      wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o zatrudnieniu ( naborze), wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  jest wyższy niż 6 %  ogółu zatrudnionych

 

4. Wymagane ( niezbędne) dokumenty i oświadczenia:

1) kwestionariusz osobowy,                                

2) dokumenty potwierdzające wykształcenie,

3) Oświadczenie:

a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego

b) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

c) o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na stanowisku

e) o nieposzlakowanej opinii,

4) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5.  Dodatkowe dokumenty:

a)      list motywacyjny i curriculum vitae,

b)      inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dodatkowe wymagania ,

c)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzonym naborem na stanowisko.                     

                                                  

                     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia  12 czerwca  2017r. do godz. 1500  na adres niżej podany lub w siedzibie Urzędu ( pok. nr 14).

Urząd Miejski

ul. Rynek 1

63-860 Pogorzela


w  zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji należności

 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Urząd nie będzie brał pod uwagę opóźnień po stronie poczty i innych podmiotów w dostarczeniu dokumentów aplikacyjnych.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w dniu  13 czerwca 2017r. 

                    Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli przy ul. Rynek 1/ pokój nr 14/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pogorzela.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu / 0-65 5734620/

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                               Burmistrz

                                                                                                                          (-) Piotr Curyk

Pogorzela, dnia 2017-05-25

 Autor informacji: Zenona Juskowiak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2017-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-05-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional