Protokoły Rady Gminy


Protokół nr XXXVI/06

z Sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli odbytej w dniu 1 września 2006 roku
w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Pogorzeli rozpoczęła się o godz. 14-tej. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski.
Przewodniczący Rady Miejskiej po stwierdzeniu guorum na podstawie listy obecności, załącznik nr 1 do protokołu powiedział, że na 15 radnych obecnych jest 14 radnych wobec czego Rada może obradować i podejmować uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował następujący porządek obrad:

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z podjętych uchwał na XXXV Sesji Rady.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej.
7. Informacja z przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2006/07.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
9. Informacja z działalności Rady Powiatu.
10. Wnioski i postulaty radnych.
11. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
- zmiany uchwały Nr XXXV/209/2006 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 czerwca 2006 roku,
- zmian budżetu i w budżecie gminy w roku 2006.
12. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
13. Dyskusja.

Do pkt. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powitał radnych, Burmistrza Zdzisława Kowalczyka, zaproszonych gości; oraz pracowników Urzędu Miejskiego jak stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.

Do pkt. 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił w/w porządek obrad wyjaśnił, że przedstawione sprawy były pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Rady oraz dzisiaj przed Sesją Rady Miejskiej Wobec powyższego poprosił radnych o przegłosowanie zaproponowanego porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej.

Do pkt. 3
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski wystąpił do radnych o przyjęcie protokołu z XXXV sesji zaznaczając, że protokół Rady Miejskiej, był wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz przed dzisiejszą sesją i do chwili obecnej nie wniesiono żadnych uwag, poprawek i zastrzeżeń. Protokół został przyjęty przez radnych.
Do pkt. 4
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść sprawozdania z realizacji podjętych uchwał na XXXV sesji Rady jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 5
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk złożył informację ze swej działalności w okresie międzysesyjnym jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Do pkt. 6
Z-ca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Maria Pazoła złożyła sprawozdanie z posiedzenia Komisji w okresie międzysesyjnym jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 7
Dyrektorzy Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola samorządowego przedstawili informację z przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczącia roku szkolnego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Włodzimierz Kogut zapoznał z informacją z przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2006/07 jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Dyrektor Pan Paweł Marciniak przedstawił informację z przygotowania Gimnazjum w Pogorzeli do rozpoczącia roku szkolnego 2006/07 jak stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pani Lidia Jasik Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli złożyła informację dotyczącą przygotowania Przedszkola do nowego roku szkolnrego 2006/07 jsak stanopwi załącznik nr 8 do protokołu.
Do pkt. 8
Nie udzielano odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych ponieważ takowych nie zgłoszono.
Do pkt. 9
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Piotr Curyk złożył informację z działalności Rady Powiatu co następuje:
- zlikwidowano szkoły do których nie było naboru,
- uchwalono Program współpracy Powiatu Gostyńskiego z orgamnizacjami pozarządowymi,
- wyrażono zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Bodzewie (na budowę zatoki autobusowej),
- udzielono pomocy gminie Piaski w wysokości 5.000,00 zł na zakup samochodu do WTZ,
-dokonano zmian w budżecie powiatu dot;
- przyjęcia od gminy Piaski 50.000,00 zł na wykup szpitala,
- przeznaczono kwotę 80.000,00 zł na zakup komputerów w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu obiegu dokumantów,
- przeznaczono kwotę 40.000,00 zł na zmianę ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej Rogowo.
- nadano wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego” dla chóru „Dzwon” z Gostynia oraz Koła Śpiewaczego „Jutrzenka” z Borku Wlkp.
- rozstrzygnięto przetarg na modernizację szpitala na kwotę 1.156.000,00 zł, kosztorys wynosi 1.300.000,00 zł,
- trwa budowa windy w Przychodni Lekarskiej przy ulicy Wrocławskiej,
- w maju bezrobocie wynosiło 16,5 % w gminie Pogorzela jest 316 bezrobotnych,
- Powiat przymierza się do sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Piaskach,
- 2 września br. o godzinie 15-tej rozpoczną się Dni Powiatu Gostyńskiego, zapoznano z programem artystycznym obchodów.
Do pkt.10
Nie udzielano odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych ponieważ takowych nie zgłaszano.
Do pkt. 11
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk przypomniał, że powyższy projekt uchwały był omówiony na Komisji Spraw Społecznych. Ponadto wyjaśnił, że obecny dzierżawca zamierza poczynić dalsze inwestycje w lokalu w celu poprawy warunków obsługi klientów restauracji. Aby zapewnić sobie częściowy zwrot zainwestowanych środków chciałby mieć zapewnienie, iż przez kilka lat będzie mógł użytkować zajmowany lokal. Ustawa o gospodarce nieruchomościami dopuszcza możliwość odstąpienia od przetargowego trybuzawarcia umowy najmu poprzez podjęcie przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały. Środki zainwestowane przez dzierżawcę są zgodne z umową najmu rekompensowane w formie zmniejszenia czynszu za dzierżawiony lokal tylko w połowie, jest to więc korzystne dla wydzierżawiającego gdyż ulepszenia w lokalu są częściowo finansowane przez dzierżawcę. W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie proponowanego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział ten projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych, następnie zapytał czy radni mają jakieś uwagi.
Radny Jerzy Kędziora powiedział to gmina płaci 50 % kosztów.
Radny Stefan Fabisiak powiedział jako Rada ponosimy duży wkład pieniędzy. Chodzi też o to że nie ma gdzie iść na kawę bo restauracja od rana jest zamknięta.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, w Pogorzeli ludzie nie mają zwyczaju chodzić na kawę, jeżeli państwo radni uważacie że jest nie tak proszę uchwały nie podejmować. Dowiem się od kiedy restauracja będzie czynna od godzin przedpołudniowych i przekażę w odpowiedziach na wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu a następnie poprosił radnych o przegłosowanie: Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu głosowało 11 radnych, przeciwnych głosów nie było, 3 radnych wstrzymalo się od głosowania. Uchwała nr XXXVI/216/06 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do niniejszgo protokołu.
Pani teresa Lempach Skarbnik Gminy powiedziała; 30 czerwca Rada podjęła uchwałę nr. XXXV/209/06 w sprawie zakresu i f0ormy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pogorzela za pierwsze półrocze roku budżetowego. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zawiadomiła, że wszczęte zostało postępowanie nadzorcze do tej uchwały z powodu naruszenia przepisów prawa, teraz projekt uchwały jest poprawiony i ustęp I jest szerzej opisany.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/209/06 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pogorzela za pierwsze półrocze roku budżetowego a następnie poprosił o jego przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały Nr XXXVI/217/06 w w/w sprawie radni głosowali jednogłośnie. Uchwała nr. XXXVI/217/07 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006 oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej. Powiedziała; otrzymaliśmy dotację dla oświaty 9.750 zł i te środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie młodych pracowników. Następna dotacja dotyczy opieki społecznej, następna dotacja w opiece społecznej dotyczy zmniejszenia świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne. W sumie zwiększony będzie budżet o kwotę 141.350 zł.
Pan Piotr Curyk wyjaśnił sprawę wymiany centrali telefonicznej. Obecna centrala ma już 17 lat, psuje się a po założeniu centrali cyfrowej będzie spełniała obecne wymogi , będzie to koszt około 7.000 zł, ponadto na boisku sportowym zakładaliśmy przeprowadzenie remontu budynku ale koszty są wyższe. Potrzeba jeszcze 5.000 zł. Należy założyć płytki pod prysznicem. Był też sponsoring ale to jest jeszcze mało.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006 oraz rozdysponowania nadwyżki budżetowej po czym poprosił radnych o jego przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały Nr XXXVI/218/08 w w/w sprawie radni głosowali jednogłośnie. Uchwała Nr XXXVI/218/06 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006 oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Do pkt. 12
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował o przeprowadzonych przetargach, które odbyły się w dniu 7 sierpnia br. na sprzedaż wraz z dowozem opału w roku grzewczym 2006/07 dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Zglosiło sie dwóch oferentów. Kryterium rozstrzygającym o wyborze oferetnta była cena. Przetarg wygrała firma Henryka Jakubka z Nowej Wsi.
W przeprowadzonym przetargu na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Pogorzela przystąpił 1 oferent, firma „FOLT-TRANS” Antoni Foltynowicz z Pogorzeli. Kryterium rozstrzygającym była cena za 1 km przewozu 2,02 zł/km.
Następnie zaprosił radnych i wszystkich obecnych do udziału wieczorem o godz. 18 30 we mszy św. za ojczyznę która odbędzie sie Kościele Parafialnym św. Michała Archanioła w Pogorzeli, po mszy św. złożymy wiązankę kwiatów pod pomnikiem na rynku.
Burmistrz wyjaśnił też sprawę godzin otwarcia restauracji „Mila”. Pani która jest w restauracji po usłyszeniu, że Rada podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu wyjaśniła, że od poniedziałku restauracja czynna będzie od godziny 10-tej rano. W dniu dziejszym i w sobotę restauracja będzie otwarta od godz. 15-tej dlatego, że odbywają sie imprezy a wszystko zależy od utargu.
Do pkt. 13
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przypomniał o terminie złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych, który mija 5. 09. 2006 roku.
Radny Zdzisław Dutkowiak zapytał czy przed upływem kadencji będzą założone drzwi do sali wiejskiej w Kromolicach,
-mówiłem też o ustawieniu znaków sierżant w Kromolicach przy wjeździe do wsi od strony Mokronosa, jeszcze ich nie ma a we Wziąchowie już są ustawione.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział, złożyliśmy zamówienie na potrzebne znaki, tablice i wprowadzenia zmiany ruchu samochodów ciężarowych. Będą ustawione nowe znaki i zmieniona część ruchu drogowego
w mieście.
Pan Piotr Curyk Sekretarz Gminy przypomniał, że na Komisji Spraw Społecznych była mowa o ponownym rozpatrzeniu uchwały w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na terenie gminy Pogorzela z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy. Rozmawiałem w tej sprawie z Panem Klupczyńskim z RIO powiedział, że opracują wzór uchwały w sprawie udzielania ulg dla przedsiębiorców i Gminy będą mogły podjąć uchwały, bo z takim problemem spotkało się więcej gmin. Do końca listopada będziemy starali się uchwałę podjąć by weszła w życie jeszcze do końca grudnia 2006 roku.
Radny Jerzy Kędziora - zapytał do kiedy można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego na paliwo i czy będzie w gminie ktoś wypełniał wnioski.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział - każdy sam musi wypełnić wniosek.
Pan Mirosław Wilczyński zapytał czy coś woiadomo na temat dopłat do materiałów siewnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odpowiedział, Gmina nie będzie dokonywala dopłat do materiału siewnego. Następnie poinformował że przedłużono termin realizacji płyt obornikowych do końca roku.
Radny Marian Krzekotowski - zgłosił że rozrosły się drzewa i gałęzie wchodzą w druty energetyczne.
Pan Adam Wierzbicki odpowiedział , że zgłosi ten fakt do Energetyki i dodał że Energetyka twierdzi iż w tym przypadku nie grozi porażenie prądem.
Radny Andrzej Nowacki zapytał kiedy będą założone lampy.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk odpowiedział będą założone lampy.
Pan Piotr Curyk Sekretarz Gminy dodał że projekt jest już wykonany ale Enea przeciąga sprawę.,
-poinformował będziemy starali się założyć ogrzewanie na salkach jeszcze przed końcem kadencji.
Radny Andrzej Nowacki zgłosił że na przystankach PKS nie ma rozkładów jazdy autobusów.
Pan Piotr Curyk Sekretarz Gminy odpowiedział, PKS wie o tym.
Burmistrz Zdzisław Kowalczyk poinformował że w sprawie wandalizmu było ogłoszenie, że jeżeli ktoś zgłosi wandala niszczącego mienie otrzyma nagrodę. Do tej pory nikogo chętnego nie ma.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski podziękował radnym i wszystkim obecnym za udział w Sesji Rady i o godz. 1610 zamknął XXXVI Sesję Rady.

Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional