Nabór na stanowisko ds. funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych

Numer dokumentu: 1
Rok: 2014

BURMISTRZ POGORZELI

OGŁASZA NABÓR NA

stanowisko ds.

funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych1. Wymagania niezbędne

1) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

2) Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

3) Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

4) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5) Cieszy się nieposzlakowaną opinią

6) Jest obywatelem polskim

7) Posiadanie prawa jazdy kat. B

2. Wymagania dodatkowe:

1) ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową

2) znajomość obsługi komputera

3) dobry stan zdrowia

4) dobra prezencja, wysoka kultura osobista

5) podstawowa znajomość ustaw:

e)kodeks cywilny

f) kodeks postępowania administracyjnego

g) ustawa o samorządzie gminnym

6) doświadczenie uzyskane poprzez pracę

7) łatwość kontaktów z ludźmi, asertywność, osobista odpowiedzialność

8) odporność na stres3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

OGÓLNE:1) Pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2) Dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym kierunku odpowiedniej inicjatywy.

3) Terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie z poleceniem swojego bezpośredniego przełożonego oraz obowiązującymi przepisami.

4) Przestrzeganie ustalonego w Urzędzie regulaminu pracy, porządku, dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych.

5) Dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem .

6) Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

7) Dbanie o wygląd osobisty.

8 )Bezwzględne przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż.

9) Ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wykonywaną pracę.

10) W razie ewentualnych wątpliwości zgłaszać się do bezpośrednio do swojego przełożonego.

11) Pracownik ponosi pełną osobistą odpowiedzialność wobec, burmistrza, sekretarza za:

a/ prawidłową i terminową realizację zadań,

b/ sumienną obiektywną kontrolę,

c/ sporządzanie wszelkich sprawozdań, informacji itp.,

d/ prawidłowe i rzetelne informowanie i załatwianie petentów,

e/ kompletowanie, przechowywanie i zdawanie do archiwum zakładowego prowadzonych przez siebie akt.SZCZEGÓŁOWE:

Ustalenie ( po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
a/ wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

b/ rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

c/ wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

Prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń innym podmiotom niż jednostki organizacyjne na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
Przygotowanie i prowadzenie inwestycji w sprawie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami.
Wydawanie zezwoleń z zakresu opiniowania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy zewnętrznych.
Opracowywanie programów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania.
Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.
Wdrażanie, realizowanie, rozliczanie, monitorowanie funduszu sołeckiego i współpraca w zakresie realizacji tego zadania z jednostkami pomocniczymi gminy oraz księgowością urzędu.
Inne sprawy zlecone przez Burmistrza i Sekretarza


4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3) oryginał kwestionariusza osobowego

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i umyślne przestępstwa skarbowe

6) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu

7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia 8 sierpnia 2014r. do godz. 1500 na adres niżej podany lub w siedzibie Urzędu ( pok. nr 14).

Urząd Miejski

ul. Rynek 1

63-860 Pogorzela

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko funduszu sołeckiego i pozyskiwania środków zewnętrznych

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Urząd nie będzie brał pod uwagę opóźnień po stronie poczty i innych podmiotów w dostarczeniu dokumentów aplikacyjnych.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w dniu 11 sierpnia 2014r.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli przy ul. Rynek 1/ pokój nr 14/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pogorzela.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /65 5734620/

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

(-) Piotr Curyk

Pogorzela, dnia 2014-07-24


Autor informacji: Zenona Juskowiak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2014-07-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional