DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW i UDOSTĘPNIANIE REJESTRU. - część A dla obywateli Polski, - części B dla obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, - udostępnianie rejestru wyborców


WYMAGANE DOKUMENTY
Dopisanie do rejestru wyborców część A dla obywateli Polski:
• Wyborca stale zamieszkały lub nie zamieszkały, ale stale przebywający na terenie Gminy Pogorzela bez zameldowania na pobyt stały na własny wniosek wniesiony pisemnie do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli zostanie umieszczony w rejestrze wyborczym, właściwym dla miejsca zamieszkania lub przebywania.
• Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania w godzinach pracy urzędu.
• Wyborca stale zamieszkały na obszarze Gminy Pogorzela pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej Gminy może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli
• Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania w godzinach pracy urzędu.

Załączniki:
• kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
• pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dopisanie do rejestru wyborców część B dla obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami Polski:
• Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze Gminy i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców, wpisany jest na własny wniosek, nie później niż 30 dni po zarządzeniu wyborów, w których na podstawie i w zakresie określonym w innych ustawach zamierza uczestniczyć.

Załączniki:
• kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
• pisemna deklaracja w której wnioskodawca podaje: swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,
• oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego.

Udostępnianie rejestru wyborców:
• Rejestr wyborców jest udostępniony, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania w godzinach pracy.
• .

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 15
Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców wydaje się w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się bez zbędnej zwłoki.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

OPŁATY
Czynności nie podlegają opłacie skarbowejTRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego za naszym pośrednictwem, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Każdy może wnieść do Burmistrza Pogorzeli reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.
Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za naszym pośrednictwem do właściwego miejscowo sądu rejonowego

DODATKOWE INFORMACJE
Dopisanie do rejestru wyborców załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zmianami),
• Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013

Autor informacji: Monika Zybała
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional