UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH, ZBIORU PESEL ORAZ EWIDENCJI WYDANYCH I UTRACONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH


WYMAGANE DOKUMENTY
• wypełniony formularz (druk) wniosku,
• wykazanie interesu prawnego 2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych),
• uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych,
• dowód dokonania stosownej opłaty.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
St. ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 15
Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
niezwłocznie

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Informację o danych osobowych uzyskuje się po złożeniu formularza (druku) wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji, a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31,-zł
Wpłata na konto: 61 8678 005 0030 0300 0101 0001
Wpłaty dokonywane w kasie – bez dodatkowych opłat

TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia

DODATKOWE INFORMACJE
Nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), ustawa z dn. 10.04 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. Nr 139, poz. 993 z 2006 r. wraz ze zmianami).
• Rozporządzenie MSWiA z dn. 19.11 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1353).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.11 2008 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr. 207, poz. 1298) i ustawa z dnia 16.11 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zmianami).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013


Autor informacji: Monika Zybała
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional