ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISK


WYMAGANE DOKUMENTY
• wniosek , który musi zawierać :
 dane osoby, której zmiana dotyczy : imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku braku takiego adresu- adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, numer PESEL;
 imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
 uzasadnienie.

Załączniki:
• zmianę nazwiska :
 odpis zupełny aktu urodzenia (jeżeli zmiana ma dotyczyć nazwiska rodowego),
 odpis zupełny aktu małżeństwa,
 odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (gdy małżeństwo wnioskodawcy zostało rozwiązane przez sąd),
 odpis aktu zgonu (gdy małżeństwo wnioskodawcy ustało z powodu zgonu współmałżonka),
 odpisy zupełne aktów urodzeń małoletnich dzieci jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
 zgoda drugiego z rodziców - gdy
 inne dokumenty uzasadniające zmianę.
• zmianę imienia:
 odpis zupełny aktu urodzenia,
 odpis zupełny aktu małżeństwa,
 inne dokumenty uzasadniające zmianę.

Nie dołącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli akty zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę.
W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może się zwrócić do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
Złożenie dokumentów: Piętro, Pokój nr 15
Odbiór dokumentów: Piętro, Pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni w przypadku przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek podlega uwzględnieniu jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami.
Ważne względy zachodzą w szczególności gdy:
• dotychczasowe nazwisko lub imię jest ośmieszające, lub nielicujące z godnością człowieka
• dotychczasowe nazwisko ma brzmienie niepolskie,
• dotychczasowe nazwisko posiada formę imienia,
• zmiana nazwiska lub imienia ma dotyczyć zmiany na takie, które wnioskodawca od wielu lat używa lub powraca do nazwiska , które zostało zmienione.

Uzasadnienie wniosku:
Zmiany imienia i nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
• imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
• na imię lub nazwisko używane,
• na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
• na imię i nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca , który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku

OPŁATY
Decyzja zezwalająca na zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.
Zwalnia się z opłaty skarbowej :
• dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
• osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, wnioski i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego
Płatność można również dokonywać przelewem na rachunek bankowy UM 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001
Prosimy jednakże o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego

DODATKOWE INFORMACJE
Zmiana imienia lub nazwiska osoby, która nie posiada żadnej przynależności państwowej, na inne wskazane przez nią imię lub nazwisko może nastąpić na jej wniosek, jeżeli osoba ta ma miejsce zamieszkania w Polsce. W sprawach zmiany oraz ustalenia pisowni lub brzmienia imienia lub nazwiska rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej, Kierownik USC właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – Kierownik USC właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy lub jego zastępca.
Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do:
• obywateli polskich,
• cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w Rzeczypospolitej polskiej miejsce stałego pobytu,
• cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.
Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku. Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany jest przekazać organowi podatkowemu informacje o nieziszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional