ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA


WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia urodzenia dziecka przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:
• aktualne dowody osobiste rodziców wraz z aktualnymi poświadczeniami zameldowania na pobyt stały - do wglądu,
• odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek był zawierany poza Gminą Pogorzela)
W przypadkach urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim:
• dowód osobisty matki lub paszport z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały – do wglądu;
• oraz, gdy matka jest:
 panną - skrócony odpis aktu urodzenia,
 osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orzeczonej separacji, lub prawomocny wyrok stwierdzający rozwiązanie małżeństwa przez rozwód lub separację,
 wdową - skrócony odpis aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu zgonu męża (jeżeli wydarzenia te miały miejsce poza Gminą Pogorzela)
Ww. odpisów nie przedkłada się jeśli zdarzenia, których dotyczą zostały zarejestrowane w USC w Pogorzeli.
Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest pisemne zgłoszenie wystawione przez lekarza lub zakład służby.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
Złożenie dokumentów: Piętro, Pokój nr 15
Odbiór dokumentów: Piętro, Pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydaje się 3 opisy skrócone aktu urodzenia

OPŁATY
Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE
Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:
• ojciec albo matka, jeżeli pozwala jej na to stan zdrowia, albo inna osoba obecna przy porodzie,
• lekarz lub położna,
• inne upoważnione osoby.
W przypadku zgłoszenia urodzenia lub uznania dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polskim – wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

PODSTAWA PRAWNA
• Art. 10, art. 11, art. 38-50 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, ze zmianami),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013

Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional