ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO – ŚLUB CYWILNY


WYMAGANE DOKUMENTY
• aktualne dowody osobiste lub paszporty wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały – do wglądu,
• skrócone odpisy aktu urodzenia opłacone opłatą skarbową - w przypadku urodzenia się przyszłych małżonków poza obszarem Gminy Pogorzela – dotyczy panien i kawalerów.

Dodatkowo :
• skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu o jego rozwiązaniu przez rozwód - w przypadku , gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku, gdy związek małżeński będzie zawierany poza Gminą Pogorzela - dotyczy osób rozwiedzionych,
• odpis aktu zgonu współmałżonka opłacony opłatą skarbową - w przypadku gdy zgon współmałżonka został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego lub gdy związek małżeński będzie zawierany poza Gminą Pogorzela – dotyczy wdów / wdowców.

W przypadku cudzoziemców:
• dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
• odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego,
• zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Ponadto nupturienci składają podpisy pod sporządzonym zapewnieniem o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
Wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu.
W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego.
Jeżeli po zawarciu związku małżeńskiego zmienicie Państwo decyzję dotyczącą nazwisk, prosimy o zapoznanie się ze sprawą „Zmiana imienia i nazwiska”

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
Złożenie dokumentów: Piętro, Pokój nr 15
Odbiór dokumentów: Piętro, Pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu dokumentów ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego

OPŁATY
Od sporządzenia aktu małżeństwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 84 zł.
W/w opłata pobierana jest w momencie składania dokumentów (zapewnienia) pod warunkiem, że związek małżeńskie będzie zawierany w UM w Pogorzeli

Pierwsze trzy odpisy skrócone aktu małżeństwa zwolnione są od opłaty skarbowej.
Dodatkowe odpisy podlegają opłacie skarbowej w wysokości:
• odpis skrócony - 22 zł
• wielojęzyczny odpis skrócony – 22zł
• odpis zupełny - 33 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, wnioski i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego
Płatność można również dokonywać przelewem na rachunek bankowy UM 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001
Prosimy jednakże o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania

TRYB ODWOŁAWCZY
Przysługuje tylko w przypadku odmowy przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. O przyczynach odmowy powiadamia osobę zainteresowaną na piśmie. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

DODATKOWE INFORMACJE
W uzasadnionych przypadkach, z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku. Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany jest przekazać organowi podatkowemu informacje o nieziszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zmianami),
• Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 – ze zmianami),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.











Valid XHTML 1.0 Transitional