ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE BRAK OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA – ŚLUB KONKORDATOWY


WYMAGANE DOKUMENTY
• aktualne dowody osobiste lub paszporty wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały – do wglądu,
• odpis skrócony aktu urodzenia, opłacony opłatą skarbową - w przypadku narodzin poza obszarem gminy Pogorzela – dotyczy panien i kawalerów,
Dodatkowo :
• skrócony odpis aktu małżeństwa opłacony opłatą skarbową z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód- w przypadku gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego – dotyczy osób rozwiedzionych,
• skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka opłacony opłatą skarbową, - w przypadku gdy zgon został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego- dotyczy wdów /wdowców,
• w przypadku cudzoziemców:
 dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
 odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego,
 zaświadczenie o zdolności prawnej wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego.
Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska/ nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci urodzonych z tego małżeństwa.
Jeżeli po zawarciu związku małżeńskiego zmienicie Państwo decyzję dotyczącą nazwisk, prosimy o zapoznanie się ze sprawą „Zmiana imion i nazwisk”

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
Złożenie dokumentów: Piętro Pokój nr 15
Odbiór dokumentów: Piętro, Pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie po złożeniu podpisów pod zapewnieniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie wydaje urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania (zameldowania) jednej z zainteresowanych stron.
Zaświadczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy

OPŁATY
Zaświadczenie wolne jest od opłaty skarbowej
Pobierana jest opłata za sporządzenie aktu małżeństwa w wysokości 84 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, wnioski i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego
Płatność można również dokonywać przelewem na rachunek bankowy UM 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001
Prosimy jednakże o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania

TRYB ODWOŁAWCZY
Przysługuje tylko w przypadku odmowy przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. O przyczynach odmowy powiadamia osobę zainteresowaną na piśmie. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.


DODATKOWE INFORMACJE
Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.
Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany jest przekazać organowi podatkowemu informacje o nieziszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

PODSTAWA PRAWNA
 Kodeks rodzinny i opiekuńczy- ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku, (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zmianami),
 Prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zmianami),
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional