ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ


WYMAGANE DOKUMENTY
• wypełniony formularz (druk) podania,
• aktualny dowód osobisty lub paszport wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały – do wglądu,
• odpis skrócony aktu urodzenia, opłacony opłatą skarbową - w przypadku narodzin poza obszarem gminy Pogorzeli – dotyczy panien i kawalerów;
Dodatkowo:
• skrócony odpis aktu małżeństwa opłacony opłatą skarbową z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód- w przypadku gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego – dotyczy osób rozwiedzionych,
• skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka opłacony opłatą skarbową, - w przypadku gdy zgon został zarejestrowany w innym urzędzie stanu cywilnego- dotyczy wdów /wdowców,
Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
Złożenie dokumentów: Piętro, Pokój nr 15
Odbiór dokumentów: Piętro, Pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Zaświadczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od daty wystawienia

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu dokumentów, następuje ich niezwłoczne rozpatrzenie i wydanie decyzji

OPŁATY
Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 38 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, wnioski i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego
Płatność można również dokonywać przelewem na rachunek bankowy UM 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001
Prosimy jednakże o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania

TRYB ODWOŁAWCZY
Przysługuje tylko w przypadku wydania przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec może zawrzeć związek małżeński za granicą. O przyczynach odmowy powiadamia osobę zainteresowaną pisemnie. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma Kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne uzasadnienie sądu wiąże Kierownika USC.

DODATKOWE INFORMACJE
Brak

PODSTAWA PRAWNA
• Art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 ze zmianami),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional