WPISANIE DO KSIĄG KRAJOWYCH ZDARZEŃ STANU CYWILNEGO LUB AKTÓW SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ


WYMAGANE DOKUMENTY
• wypełniony wniosek
• dokument tożsamości wnioskodawcy
• odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
Złożenie dokumentów: Piętro, Pokój nr 15
Odbiór dokumentów: Piętro, Pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni w przypadku przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podstawę dokonania wpisu aktu zagranicznego stanowi akt zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
Dokumenty złożone w postępowaniu pozostają w Urzędzie Stanu Cywilnego i nie podlegają zwrotowi.
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć :
• osoba, której akt dotyczy,
• wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy.

Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem osób, których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania wpisu aktu oraz wydania odpisów aktu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. W pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 zł.
Ponadto, przy składaniu wniosku za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest podanie adresu pobytu stałego osób, których akt dotyczy (w przypadku małżeństwa dotyczy obywateli polskich).
UWAGA
Jeżeli akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez prawo polskie, można dokonać uzupełnienia lub sprostowania treści wpisanego aktu. W związku z tym prosimy o zapoznanie się ze sprawą „Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego”
OPŁATY
Wniosek i załączniki – nie podlegają opłacie skarbowej
Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu zagranicznego - 50 zł.
Decyzja o uzupełnieniu/sprostowaniu aktu – 39 zł.
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego
Płatność można również dokonywać przelewem na rachunek bankowy UM 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001
Prosimy jednakże o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie/stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA
• Art. 73 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1264 – ze zmianami),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013


Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional