SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO


WYMAGANE DOKUMENTY
● Podanie osób chcących zawrzeć związek małżeński przed upływem miesiąca od dnia złożenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W podaniu należy przedstawić ważne względy przemawiające za skróceniem czasu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego np. ciąża, poważna choroba jednej z osób zawierających małżeństwo lub najbliższego członka rodziny. Do wniosku należy załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające przedstawienie we wniosku okoliczności.
● Złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
Złożenie dokumentów: Piętro, Pokój nr 15
Odbiór dokumentów: Piętro, Pokój nr 15
.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zezwolenie wydawane jest niezwłocznie po zgłoszeniu podania

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie dokumentu potwierdzającego skrócenie terminu

OPŁATY
Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 39 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, wnioski i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego
Płatność można również dokonywać przelewem na rachunek bankowy UM 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001
Prosimy jednakże o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o odmowie wydania zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego, osoba zainteresowania może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności

DODATKOWE INFORMACJE
Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.
Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany jest przekazać organowi podatkowemu informacje o nieziszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym

PODSTAWA PRAWNA
• Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 roku, poz. 788 ze zmianami),
• Art. 7 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional