ODDPIS AKTU STANU CYWILNEGO


WYMAGANE DOKUMENTY
● wypełniony wniosek
● dokument tożsamości wnioskodawcy

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:
osoba, której akt dotyczy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, sąd i inne organy państwowe, inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.
Zgodnie z art.32 kpa w postępowaniu może uczestniczyć pełnomocnik, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
Wnioski można składać osobiście lub drogą korespondencyjną. W przypadku drogi korespondencyjnej do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (w przypadku braku zwolnień)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Pogorzeli
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
Złożenie dokumentów: Piętro, Pokój nr 15
Odbiór dokumentów: Piętro, Pokój nr 15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioskodawca w pisemnym wniosku winien podać dane personalne osoby, której akt dotyczy oraz rodzaj i datę zdarzenia. We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu. Wniosek należy podpisać.
Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

OPŁATY
Opłaty:
• odpis skrócony – 22 zł
• odpis skrócony wielojęzyczny - 22 zł
• odpis zupełny - 33 zł
• pełnomocnictwo – 17 zł, chyba że korzysta ze zwolnienia przewidzianego w ustawie o opłacie skarbowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, wnioski i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego
Płatność można również dokonywać przelewem na rachunek bankowy UM 56 8678 0005 0030 0300 1081 0001
Prosimy jednakże o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji o odmowie wydania przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego odpisu aktu stanu cywilnego przysługuje stronie/stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

DODATKOWE INFORMACJE
Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.
Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany jest przekazać organowi podatkowemu informacje o nieziszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym

PODSTAWA PRAWNA
• Art. 10 i 83 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zmianami),
• Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. Nr 166, poz. 1735),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2013

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Monika Poniatowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-08-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2013-11-13 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional