UCHWAŁA NR XVI/93/2012 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów i logopedów w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela

Numer uchwały: 93
Numer sesji: 16
Rok: 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 42 ust.6 i 7 pkt 2, 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674 ze zm.)

§ 1. 1 Uchwala się:
1) zasady udzielania i wymiar obniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze;

2) zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio
z uczniami, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów
i logopedów.

2. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej
i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela.

§ 2. 1 Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674 ze zm.) w ten sposób, że obowiązuje ich liczba godzin zajęć określona w tabeli
Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć po obniżce
1. Dyrektor przedszkola do 4 oddziałów 6
2. Dyrektor przedszkola powyżej 4 oddziałów 4
3. Dyrektor szkoły każdego typu do 10 oddziałów 5
4. Dyrektor szkoły każdego typu od 11 do 14 oddziałów 4
5. Dyrektor szkoły każdego typu powyżej 14 oddziałów 3
6. Wicedyrektor szkoły każdego typu 9
7. Kierownik szkoły filialnej do 3 oddziałów 17
8 Kierownik szkoły filialnej powyżej 3 oddziałów 16


2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

3. Rada Miejska w Pogorzeli może zwolnić lub obniżyć dyrektorowi tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa, w § 2, jeżeli warunki funkcjonowania przedszkola lub szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 3. Uchwala się obowiązkowy wymiar zajęć prowadzonych bezpośrednio z dziećmi lub uczniami albo na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymienionych
w tabeli w liczbie jaką tabela określa:
Lp. Stanowisko Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla pełnego etatu, (przy czym przez jedną godzinę należy rozumieć 60 minut).
1. pedagog szkolny 22
2. psycholog 22
3. logopeda 22


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXII/113/2000 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 15.09.2000 r.
w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pogorzela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć,
2) Uchwała Nr XXII/114/2000 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 15.09.2000 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pogorzela,
3) Uchwała Nr VIII/57/2003 r. Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 5.09.2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pogorzela,
4) Uchwała Nr XXIII/152/05 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29.04.2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pogorzela,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2012 r.

Autor informacji: Marlena Kalbarczyk
Informację wprowadził: 7
Opublikowany dnia: 2012-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional