Burmistrz Pogorzeli ogłasza nabór na stanowisko: „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012"

Numer dokumentu: 1
Rok: 2012

I. Wymagania niezbędne:
- posiadanie uprawnień: nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera
lub instruktora,
- bardzo dobry stan zdrowia,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, pełna zdolność do
czynności prawnych,
- umiejętność współpracy z dziećmi i młodzieżą, łatwość nawiązywania i
utrzymywania kontaktów.

II. Zakres wykonywanych czynności:
- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych ,
- przygotowanie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją,
- dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
- dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
- współpraca z dyrektorem szkoły w organizacji zajęć sportowych,
- prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
- prowadzenie „Dzienniczka zajęć" który stanowi załącznik do umowy,
- aktywizacja mieszkańców gminy Pogorzela.

III. Wymagane dokumenty:
- życiorys (CV),
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- program zajęć sportowo- rekreacyjnych i imprez organizowanych na Boisku „ORLIK",
- kserokopia dyplomu trenerskiego lub książeczki instruktorskiej lub dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego ( na wezwanie oryginały do wglądu ),
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru na stanowisko animatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na ich udostępnienie Szkolnemu Związkowi Sportowemu w celu podpisania umowy,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (na formularzu dołączonym do niniejszego ogłoszenia)

IV. Miejsce wykonywania pracy
Boisko „ Orlik „ Pogorzela ul. Parkowa 7

V. Forma i okres zatrudnienia
Umowa zlecenia w okresie od 1 marca do 30 listopada 2012 r.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do
10.02. 2012 r. do godz. 15.oo w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli ul. Rynek 1 z dopiskiem „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012".
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godz. dostarczenia oferty do urzędu. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące np.: po stronie poczty kurierskiej.
3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli

VII. Informacje dodatkowe
1. Zostaną zatrudnione albo 2 osoby na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Szkolnym Zawiązkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury (I umowa zlecenia obejmująca 40 h zajęć miesięcznie) oraz z Urzędem Miejskim w Pogorzeli (II umowa zlecenia obejmująca 40 h zajęć miesięcznie) albo 1 osoba na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Szkolnym Zawiązkiem Sportowym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury (I umowa zlecenia obejmująca 80 h zajęć miesięcznie ) oraz z Urzędem Miejskim w Pogorzeli (II umowa zlecenia obejmująca 80 h zajęć miesięcznie)
2. Praca będzie wykonywana w godzinach popołudniowych we wszystkie dni tygodnia.
3. Burmistrz Pogorzeli zastrzega sobie prawo rozstrzygnięcia naboru i podpisania umowy z chwilą uzyskania dofinansowania w ramach projektu „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2012 r.
4. Oferty nie zwierające kompletu wymaganych dokumentów określonych
w punkcie III niniejszego ogłoszenia nie będą rozpatrywane.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Jerzy Hejduk
Informację wprowadził: 7
Opublikowany dnia: 2012-02-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional