Protokół nr II/10

Numer dokumentu: II
Rok: 2010

z sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli
odbytej dnia 6 grudnia 2010 roku
w sali restauracyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli.


Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski o godzinie 16:00 otworzył II sesję Rady Miejskiej w Pogorzeli i po powitaniu Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz pozostałych gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja z podjętych uchwał na I sesji Rady Miejskiej.
5. Ślubowanie Burmistrza.
6. Informacja z działalności Rady Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego,
- powołania stałych Komisji Rady i jej składów osobowych,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w
obrębie geodezyjnym Międzyborze,
- ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie.

Przewodniczący Rady wniósł o wprowadzenie do pierwotnego porządku obrad w punkcie 8 uchwały w sprawie:
- ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli.
Zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej przedstawionym porządku obrad.
W związku z brakiem uwag radni 15 głosami przyjęli poprawkę do porządku obrad, a następnie 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących przyjęli porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski wystąpił do radnych o przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej zaznaczając, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz przed dzisiejszą sesją i do chwili obecnej nie wniesiono żadnych uwag, poprawek i zastrzeżeń. Protokół został jednogłośnie 15 głosami przyjęty przez radnych.

Ad.4 Informacja z podjętych uchwał na I sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść sprawozdania z realizacji podjętych uchwał na I sesji Rady Miejskiej, jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5 Ślubowanie Burmistrza.
Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Piotr Curyk złożył wobec Rady Miejskiej w Pogorzeli ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

Ad.6. Informacja z działalności Rady Powiatu.
Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Gostyńskiego złożył radny powiatowy Zdzisław Kowalczyk. Poinformował, że 2 grudnia br. odbyła się I sesja Rady Powiatu Gostyńskiego, na której nastąpiło ślubowanie radnych oraz dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Ponadto dodał, że poruszono kwestię odśnieżania dróg miasta Gostynia, a także odśnieżania dróg w całym powiecie.

Ad.7 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęła interpelacja radnego Krzysztofa Rybki z prośbą o wystąpienie do właściciela posesji nr 12 przy ulicy Kotkowiaka o zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją i odszczurzanie. Interpelacja zostanie przekazana Burmistrzowi.
Radny Zdzisław Dutkowiak zabrał głos w sprawie odbudowy stawu w Kromolicach, zauważył, że ¾ stawu będzie zrobione, niewyremontowana pozostanie ¼, w związku z czym zwrócił się z pytaniem, czy znalazłyby się dodatkowe środki na ten cel, by przeprowadzić remont całego stawu.

Ad.8 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego,
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski poinformował, że do składu Komisji Rewizyjnej zgłosili się następujący radni: Barbara Owsianowska, Barbara Seraszek, Donata Drukarczyk, Paweł Ciosek oraz Krzysztof Rybka.
W związku z tym, że zgodnie ze Statutem Gminy Pogorzela w skład Komisji Rewizyjnej wchodzić może 4 członków radna Donata Drukarczyk zgłosiła swoją rezygnację, pozostali radni wyrazili zgodę na udział w Komisji Rewizyjnej.
Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono radną Barbarę Owsianowską. Radna wyraziła zgodę na pełnienie powyższej funkcji.
Na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowano radnego Pawła Cioska. Radny wyraził zgodę na pełnienie powyższej funkcji.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego i zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania, głosów przeciwnych nie było. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
- powołania stałych Komisji Rady i jej składów osobowych,
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski poinformował, że do składów poszczególnych Komisji j zgłosili się następujący radni:
- Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa – Grażyna Bogusławska, Paweł Ciosek, Donata Drukarczyk, Cyryl Dutkowiak, Zdzisław Figielek, Eugeniusz Paszkowski, Krzysztof Rybka i Ireneusz Szymałka.
- Komisja Spraw Społecznych – Ryszard Horała, Maria Kaczmarek, Marian Krzekotowski, Barbara Owsianowska, Maria Pazoła, Barbara Seraszek.
Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają uwagi do przedstawionych składów komisji. Nikt w tej sprawie głosu nie zabrał, wobec powyższego poprosił komisje o ukonstytuowanie się.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady i ich składów osobowych. Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2010 roku w powyższej sprawie głosowało 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze,
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze. Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr II/5/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Międzyborze,
głosowało 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
- ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli,
Sekretarz Gminy Jerzy Hejduk przedstawił wyjaśnienia do ww. uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli. Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli głosowało 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


Ad.9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Głos zabrał Burmistrz, który odpowiadając na wcześniej zgłoszone zapytania radnego Pawła Cioska i Zdzisława Dutkowiaka.

Ad.10 Wolne głosy i wnioski.
W dalszej części głos zabrał Burmistrz, który przedstawił bieżące informacje dotyczące gminy jak stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11 Zamknięcie.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godzinie 17.40 zamknął II sesję Rady Miejskiej w Pogorzeli.
Protokołowała:
Ewa Dorczyk

Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: 7
Opublikowany dnia: 2010-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional