Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. księgowości budżetowej 2

Stanowisko ds. księgowości budżetowej 2

E-mail: ---
Telefon: 65 573 46 20

Zadania i obowiązki o charakterze ogólnym:

 

1.      Pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2.      Dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym kierunku odpowiedniej inicjatywy.

3.  Terminowe i staranne wykonywanie powierzonych zadań, zgodnie z poleceniem swojego bezpośredniego przełożonego oraz obowiązującymi przepisami.

4.    Przestrzeganie ustalonego w Urzędzie regulaminu pracy, porządku, dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych.

5.      Dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

6.      Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

7.      Dbanie o wygląd osobisty.

8.      Bezwzględne przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż.

9.      Ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wykonywaną pracę.

10.  W razie ewentualnych wątpliwości zgłaszanie ich bezpośrednio do przełożonego.

11.  Pracownik ponosi pełną osobistą odpowiedzialność wobec, burmistrza, sekretarza i skarbnika za:

a)      prawidłową i terminową realizację zadań,

b)     sumienną obiektywną kontrolę,

c)      sporządzanie wszelkich sprawozdań, informacji itp.,

d)     prawidłowe i rzetelne informowanie i załatwianie petentów,

e)      kompletowanie, przechowywanie i zdawanie do archiwum zakładowego prowadzonych przez siebie akt.

 

Zadania o charakterze szczegółowym:

 

1.      Obsługa Urzędu z zakresu wydatków i kosztów:

·        księgowanie dochodów budżetowych w urządzeniach syntetycznych urzędu:

a)        dziennik główny;

b)        ewidencja;

·        prowadzenie analitycznej księgowości dochodów urzędu w programie FKJ oraz sporządzanie sprawozdań;

·        prowadzenie analitycznej księgowości dochodów i wydatków gminy w programie FKZ organ.;

2.      Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych Urzędu Miejskiego w programie BESTIA.

3.      Wprowadzanie i aktualizowanie planów dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego do programu BESTIA.

4.      Wprowadzanie do programu księgowego FKB planów dochodów i wydatków jednostek podległych.

5.      Współdziałanie ze skarbnikiem w opracowaniu sprawozdań finansowych i bilansów.

6.      Prowadzenie ksiąg rachunkowych projektów.

7.      Kontrola kontrahentów na „białej liście” podatników VAT.

8.      Prowadzenie księgowości analitycznej rozrachunków według dłużników i wierzycieli oraz uzgadniania sald.

9.      Sporządzanie i przekazywanie przelewów dotacji, subwencji i wszelkich innych płatności oraz przelewów

      w podzielonej płatności w programie bankowym eCorpoNet.

10.  Współpraca w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy.

11.  Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.

12.  Współdziałanie z innymi stanowiskami pracy Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy, organami administracji samorządowej i rządowej w ramach powierzonego zakresu zadań.

13.  Sporządzanie zarządzeń kierownika jednostki w zakresie swoich zadań.

14.  Inne sprawy zlecone przez burmistrza, sekretarza i skarbnika.

 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Błaszyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2019-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-27
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje