Strona główna » Jednostki organizacyjne » Referaty, wydziały i stanowiska » Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, budownictwa i planowania przestrzennego

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, budownictwa i planowania przestrzennego

E-mail: budownictwo@pogorzela.pl
Telefon: 65 573 46 20

Do zadań stanowiska ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, budownictwa i planowania przestrzennego należy w szczególności:

1) rozstrzyganie sporów czynszowych,
2) nakazanie udostępnienia lokalu,
3) stanowienie zasad porządku domowego,
4) zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność lub współwłasność organu samorządu terytorialnego,
5) orzekanie o przejęciu w zarząd budynków stanowiących własność osób fizycznych,
6) rozstrzyganie spraw dotyczących zajmowania dwóch mieszkań przez tę samą osobę lub małżonków,
7) przekwaterowanie najemcy lokalu zajmowanego na czas nieokreślony do lokalu zamiennego lub socjalnego,
8) przydziały lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych,
9) przydziały zwolnionych izb w lokalach wspólnych,
10) przydziały lokali i pomieszczeń zastępczy na czas oznaczony,
11) wyrażenie zgody na przebudowę lokali,
12) zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy i z użytkowego na mieszkalny,
13) wyrażenie zgody na podnajem lokalu,
14) rozdysponowanie nadwyżką powierzchni mieszkalnej w przypadku odmowy przyjęcia przez najemcę lokalu zamiennego,
15) przekwaterowanie do innego lokalu mieszkalnego osób z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub remontu,
16) zmiany w stanie zajmowania lokali użytkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej ze względu na ważne powody społeczno-gospodarcze,
17) cofnięcie przydziału lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
18) przydziały lokali w domach niestanowiących własności samorządu terytorialnego w razie klęski żywiołowej,
19) załatwianie spraw dotyczących zamiany lokali,
20) ustalanie ekwiwalentów opłat przy zamianie lokali,
21) prowadzenie egzekucji w sprawie lokalowej,
22) usuwanie skutków samowoli lokalowej,
23) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
24) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej i obiektów jednostek budżetowych,
25) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz rozbudowa systemów inżynieryjnych oczyszczania zieleni i usług komunalnych oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,
26) organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami komunalnymi,
27) zarządzanie gruntami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami związanymi z wykonywaniem zarządu i eksploatacji budynków mieszkalnych,
28) podejmowanie decyzji o przebudowie, nadbudowie, rozbudowie domu przez osoby fizyczne polegające na powiększeniu liczby pokoi w domach w których nie sprzedano wszystkich lokali,
29) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
30) prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia i podziału nieruchomości,
31) prowadzenie spraw z zakresu dostaw energii elektrycznej, wody, gazu do obiektów stanowiących własność gminy,
32) tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane,
33) opracowywanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
34) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej,
35) określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach mieszkalnych i domach wielomieszkaniowych,
36) inne sprawy zlecone przez burmistrza, sekretarza gminy.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Referaty, wydziały i stanowiska
Autor informacji: Jacek Andraszak
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-29
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje