Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr IV/25/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.

Uchwała Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr IV/25/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.

Numer uchwały: 8
Numer sesji: 3
Rok: 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§1.1. Rada Miejska w Pogorzeli wnosi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odpowiedź na skargę złożoną w dniu 18 listopada 2010 r. przez Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr IV/25/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.
2. Odpowiedź na skargę, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pogorzeli, zobowiązując go do przekazania skargi wraz z aktami sprawy i niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik
do uchwały Nr III/8/10
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 16 grudnia 2010 r.Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu


Skarżący: Prokurator Apelacyjny
ul. Solna 10
61-736 Poznań

Strona przeciwna: Rada Miejska w Pogorzeli
ul. Rynek 1
63-860 Pogorzela


Odpowiedź na skargę

Działając na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli przekazując wraz z niniejszą odpowiedzią skargę z dnia 15 listopada 2010 r. wniesioną w dniu 18 listopada 2010 r. przez Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr IV/25/07 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym:
1) uznaje zasadność skargi w całości,
2) wnosi o umorzenie postępowania z uwagi na podjęcie przez Radę Miejską w Pogorzeli w dniu 16 grudnia 2010 r. uchwały Nr III/7/10 uchylającej uchwałę w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.

 

U z a s a d n i e n i e

W dniu 18 listopada 2010 r. Prokurator Apelacyjny w Poznaniu wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, wnosząc o uchylenie w całości uchwały Nr IV/25/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.
Skarżący zarzucił przedmiotowej uchwale naruszenie obowiązujących przepisów prawa wskazanych w skardze.
Rada Miejska w Pogorzeli, podzielając stanowisko skarżącego zawarte w uzasadnieniu skargi, podjęła w dniu 16 grudnia 2010 r. uchwałę o uchyleniu w całości przedmiotowej uchwały.
W tych warunkach wnosi się jak na wstępie.

 

 

Załączniki:

1) skarga Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2010 r.,

2) uchwała Nr IV/25/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym,

3) uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 16 grudnia 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym,

4) odpis odpowiedzi na skargę.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional