Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 16 grudnia 2010 roku uchylająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.

Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 16 grudnia 2010 roku uchylająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.

Numer uchwały: 7
Numer sesji: 3
Rok: 2010

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§1. Uchyla się uchwałę Nr IV/25/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


U z a s a d n i e n i e


Uchwałą Nr IV/25/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. Rada Miejska w Pogorzeli uchwaliła przepisy porządkowe, zgodnie z którymi, w celu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców zabrania się używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie gminy Pogorzela z wyjątkiem dnia 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku.
W związku z późniejszym orzecznictwem sądów administracyjnych podjęcie takiej uchwały narusza obowiązujące przepisy prawa.
Z orzecznictwa sądowego wynika, że ustawowe wartości prawne nie wymagają ochrony przewidzianej w tej uchwale, bowiem są już chronione przepisami art. 51 kodeksu wykroczeń.
W tych warunkach podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie