Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XLII /264/ 10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2011 roku.

UCHWAŁA NR XLII /264/ 10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2011 roku.

Numer uchwały: 264
Numer sesji: 42
Rok: 2010

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1

1.Postanawia się udzielić w 2011r. pomocy finansowej Powiatowi
Gostyńskiemu w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadanie :

- remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 4919 P
Głuchów-Małgów-granica pow. Mokronos m. Małgów gm. Pogorzela
II etap kwota 60.000 zł.

2. Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia środków, o których mowa
w ust. 1 określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Pogorzeli i Zarządem
Powiatu.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XLII / 264 /10 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 29 października 2010r.

Stosownie do art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone między innymi na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Wykonanie robót określonych uchwałą w ciągu dróg powiatowych poprawi stan bezpieczeństwa i jakość życia społeczności lokalnej.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Piorun
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie