Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XLII/261/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała nr XLII/261/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Numer uchwały: 261
Numer sesji: 42
Rok: 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli
uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, zwaną dalej „Radą”, lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „konsultacjami”. 

§2
1. Informację o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem dokumentu przeznaczonego do konsultacji publikuje się na stronie internetowej Gminy Pogorzela.
2. Konsultacje mogą mieć formę:
1) bezpośrednich otwartych spotkań,
2) formę pisemną poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów o których mowa w § 1 w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
3) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Pogorzela w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pogorzeli z możliwością składnia uwag.
4) ankiet.
3. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Burmistrz mając na względzie materię regulowaną projektem aktu prawa miejscowego, jego złożoność, potrzebę bezpośredniej wymiany poglądów, dyskusji itp.
4. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z Radą, Burmistrz przesyła Radzie pisemny projekt aktu prawa miejscowego wraz z uzasadnieniem. Termin wyrażenia opinii przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu.
Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
5. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Gminy Pogorzela.
6. W przypadku prowadzenia konsultacji w formie bezpośrednich otwartych spotkań informacje o spotkaniu przesyła się do podmiotów określonych w §1 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu co najmniej na 7 dni przed spotkaniem.
7. W przypadku prowadzenia konsultacji w formie ankiet, ankiety przesyła się do podmiotów określonych w §1 udzielając im terminu co najmniej 14 dni na jej wypełnienie

§3
1. Konsultacje przeprowadza się z Radą oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie poddanej konsultacji.
3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.
4. Wyniki konsultacji nie są wiążące i mają charakter opiniodawczy. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów wymienionych w § 1.
5. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pogorzeli.
6. W przypadku prowadzenia konsultacji w formie bezpośrednich otwartych spotkań informację o spotkaniu przesyła się do podmiotów określonych w § 1 oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu co najmniej na 7 dni przed spotkaniem.
7. W przypadku prowadzenia konsultacji w formie ankiet, ankiety przesyła się do podmiotów określonych w § 1 udzielając im co najmniej 14 dni na jej wypełnienie.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego, która weszła w życie
12 marca 2010 roku, wprowadza nowe upoważnienia do wydawania uchwał przez samorządy. W art.5 ust.5 ustawy zostało dodane nowe upoważnienie do wydawania aktów wykonawczych. Na jego mocy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do wydania uchwały określającej szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych. Konieczność uregulowania sposobu przeprowadzania konsultacji wynika z faktu, iż jest to jedna z form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Włodzimierz Kulski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional