Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XLII/260/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

UCHWAŁA NR XLII/260/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Numer uchwały: 260
Numer sesji: 42
Rok: 2010

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.
Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2.
1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę i opis inicjatywy;
2) termin realizacji;
3) informacje o grupie inicjatywnej;
4) miejsce wykonywania zadania;
5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;
6) opis dotychczas wykonanych prac;
7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;
9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych, o których mowa w § 5 ust. 2,
d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;
10) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z
administracją publiczną;
11) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.
2. Do wniosku można dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty
budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

§ 3.
Wnioski, o których mowa w § 2, składane będą Burmistrzowi Pogorzeli do 30 września każdego roku na nowy rok budżetowy.

§ 4.
1. Kryteria oceny wniosków:
1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,
2) liczba uczestników inicjatywy lokalnej – mieszkańców osiedla, bloku, członków
organizacji występującej z inicjatywą,
3) wkład pracy społecznej na poziomie nie niższym, niż 15% kosztu realizacji
zadania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowią:
1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną,
2) praca społeczna przez uczestników inicjatywy lokalnej,
3) świadczenia rzeczowe – w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy
inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy
lokalnej.

3. Rozstrzygnięcie w sprawie uwzględnienia wniosku podejmuje Burmistrz w terminie
jednego miesiąca od złożenia kompletnego wniosku.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją art. 19c ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nowelizacja nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia trybu oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
Inicjatywa lokalna ma stanowić formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Zgodnie z art. 19b .ust 1 mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych) będą mogli złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Włodzimierz Kulski
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional