Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XLII/258/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: ustalenia stawki dziennej opłaty targowej.

Uchwała Nr XLII/258/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: ustalenia stawki dziennej opłaty targowej.

Numer uchwały: 258
Numer sesji: 42
Rok: 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela następujące stawki dzienne opłaty targowej:
1) za sprzedaż towarów z samochodu lub stanowiska 24,00 zł;
2) za sprzedaż z kosza, skrzyni lub wózka 12,00 zł;

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt wyznacza się Urząd Miejski w Pogorzeli.
3. Na inkasentów opłaty w dni wolne od pracy i święta wyznacza się następujące osoby:
1) Powidzki Jarosław,
2) Polański Marek.
4. Ustala się dla inkasentów, o których mowa w ust. 3 wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 10% pobranych opłat.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/136/08 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie gminy Pogorzela (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 247 poz. 4427).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Adam Wierzbicki
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie