Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XLII/259/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

UCHWAŁA Nr XLII/259/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Numer uchwały: 259
Numer sesji: 42
Rok: 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity :Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1
1. Za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczonych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności, ustala się następujące górne stawki opłat:

1) 17,00 zł za 1 pojemnik 60 l,
2) 19,00 zł za 1 pojemnik 80 l,
3) 20,00 zł za 1 pojemnik 110 l,
4) 21,00 zł za 1 pojemnik 120 l,
5) 22,00 zł za 1 pojemnik 140 l,
6) 28,00 zł za 1 pojemnik 180 l.
7) 38,00 zł za 1 pojemnik 240 l
8) 39,00 zł za 1 pojemnik 360 l
9) 154,00 zł za pojemnik 1100 l

2. Za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ustala się górną stawkę opłaty za 1m 3 – 30,00 zł.

3. Do stawek określonych w ust. 1 i 2 dolicza się podatek VAT. 

§ 2 
1. Przy selektywnym zbieraniu i odbiorze odpadów, stawki o których mowa w §1 ust.1 obniża się o 20 %.

2. Za selektywne zbierane odpady uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach, co najmniej takich odpadów jak:

1) makulatury,
2) odpady z tworzyw sztucznych
3) szkło
4) metal

§ 3
Opłaty, o których mowa w § 1ust. 1 i 2, mają charakter cen maksymalnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm).

§ 4
Ustalone stawki opłat stosuje się również w razie przejęcia przez Gminę w trybie wykonania zastępczego obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 6
Traci moc uchwała Nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) Rady Gmin zobowiązane są określić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Ze względu na to, że stawki przyjęte w Uchwale Nr XII/75/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 grudnia 2007r. w/w sprawie na dzień dzisiejszy okazały się niższe od obowiązujących na rynku stawek , należało je zmienić. Zaproponowane stawki opłat za odebranie odpadów zostały ustalone na wyższym poziomie w stosunku do obecnie obowiązujących cen na tego typu usługi. Takie określenie wysokości stawek ma na celu zapewnienie funkcji sankcyjnej tej opłaty w przypadku uchylania się właścicieli nieruchomości od obowiązku nałożonego przez art. 6 ust. 1 w/w ustawy .
Zgodnie z art. 6 ust. 4 w/w ustawy, przewiduje zastosowanie niższych stawek opłat w stosunku do właściciela nieruchomości, którego odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny. Ma to na celu zachęcenie mieszkańców do dbałości o środowisko oraz wyuczenia nawyku selekcji surowców z odpadów nadających się do ponownego odzysku.
W związku z powyższym wywołano niniejszą uchwałę.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie