Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.7624-02/14/10 Z DNIA 19 stycznia 2011r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.7624-02/14/10 Z DNIA 19 stycznia 2011r.


Na podstawie art. 98 § 1 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Wachowiaka z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie bydła 123,4 DJP, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę na dz. nr 85/1 i 85/3” obręb Kromolice, gmina Pogorzela.
orzekam
zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko

Uzasadnienie
W dniu 15 czerwca 2010r. na wniosek Inwestora: Pana Adama Wachowiaka zamieszkałego w Kromolicach 68, 63 – 860 Pogorzela zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia . Do wniosku w dniu 28 września 2010r. został dołączony Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu pismem z dnia 31 grudnia 2010r. nr ON.NS-71/6-11/10 w zakresie ochrony zdrowia i warunków życia ludzi, realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zaopiniował pozytywnie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 05 stycznia 2011r. nr WOO-I.4242.92.2011.AR2 wezwał inwestora do przedłożenia uzupełnień do raportu.
Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie zostało wszczęte.
Burmistrz Pogorzeli uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia administracyjnego na wniosek strony wnoszącej podanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, orzekł jak w sentencji.
Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane ( art. 98 § 2 k.p.a.). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-01-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional