Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Pogorzela przez organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Pogorzela przez organizacje pozarządowe


O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLII/262/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Pogorzela z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” Burmistrz Pogorzeli ogłasza :

Otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych gminy Pogorzela
przez organizacje pozarządowe


I. Rodzaj zadania:


1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a) Prowadzenie szkoleń sportowych w zakresie tenisa stołowego
oraz piłki nożnej na etapie juniora dla mieszkańców gminy
Pogorzela:
- wysokość środków na realizację zadania w 2011 r. – 2.500 zł
- ostateczny termin składania ofert : 01 luty 2011 r.
- wysokość środków na realizację w 2010 r. : 2.500 zł
b) Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z
zakresu lekkoatletyki dla mieszkańców gminy Pogorzela:
- wysokość środków na realizację zadania w 2011 r. – 2.500 zł.
- ostateczny termin składania ofert : 01 luty 2011 r.
- wysokość środków na realizację zadania w 2010 r.: 2.500 zł.
c) Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców gminy Pogorzela w zakresie strzelectwa:
- wysokość środków na realizację zadania w 2011 r. – 1.000 zł.
- ostateczny termin składania ofert : 01 luty 2011 r.
- wysokość środków na realizację zadania w 2010 r.: 1.000 zł

d) Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz w
zakresie piłki nożnej seniorów dla mieszkańców gminy
Pogorzela:
- wysokość środków na realizację zadania w 2011 r. – 44.000 zł.
- ostateczny termin składania ofert : 01 luty 2011 r.
- wysokość środków na realizacje zadania w 2010 r. : 44.000 zł

2. W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych

a) na prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych i doradczych skierowanych do organizacji posiadających osobowość prawną oraz grup nieformalnych w zakresie projektowania wspólnych przedsięwzięć i pozyskiwania środków na ich realizację.
b/ na udzielenie dotacji organizacjom posiadającym osobowość prawną jak i grupom nieformalnym na realizację zadań, które przyczynia się do budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego
- wysokość środków na realizację zadania w 2011 r. – 2.500,-zł
- ostateczny termin składania ofert : 01 luty 2011 r.
- wysokość środków na realizację w 2010 r. : 2.200,- zł

II. Warunki realizacji zadania
1. W konkursie mogą uczestniczyć prowadzące na terytorium gminy Pogorzela działalność na rzecz mieszkańców gminy:
 organizacje pozarządowe,
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów,
 jednostki organizacyjne podlegające organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.
2. Oczekiwany termin realizacji: 2011 rok,
3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.
4. Zlecenie realizacji zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W przypadku równoważnych ofert zastrzega się możliwość podzielenia środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania pomiędzy oferty uznane za najkorzystniejsze.
5. Dotacja zostanie przekazana na wskazane w ofercie konto.
6. Wybrany oferent będzie zobowiązany do rozliczenia dotacji w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. 264 poz. 2207)

III. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

IV. Termin i procedura składania ofert :

1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli,
63-860 Pogorzela ul. Rynek 1 w Sekretariacie Urzędu,
w nieprzekraczalnym terminie określonym dla każdego rodzaju zadań.
2. Korespondencję dotyczącą konkursu ofert należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Pogorzeli , 63-860 Pogorzela ul. Rynek 1.
3. Oferty należy składać według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 264 poz. 2207) Druki ofert są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli. Oferty niezgodne z wzorem pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie.
5. Na każdy rodzaj zadania można złożyć jedną ofertę. Ten sam oferent może złożyć oferty na realizację więcej niż jednego rodzaju zadań, przy czym oferty nie mogą się powtarzać i dla każdego rodzaju zadań należy złożyć ją odrębnie.
6. Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

V. Termin otwarcia ofert i kryteria stosowane przy dokonywaniu
wyboru oferty:

1. Otwarcie ofert nastąpi w ciągi 14 dni po terminie składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa sporządzając pisemny protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona tylko jedna oferta. Ostatecznego wyboru ofert dokona Burmistrz Pogorzeli.VI. Kryteria wyboru oferty:

Lp.

Kryterium

pkt

1)      

Oferent jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego

0-20

2)      

Cele statutowe oferenta są zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert na 2011 rok

0-10

3)      

Oferent złożył kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu

0-20

4)      

Oferent załączył ramowy program realizacji zadania

0-10

5)      

Oferent złożył ofertę zgodną z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, spełniającą warunki realizacji zadania

0-20

 

6)      

Oferent przewidział na realizację zadania udział własnych środków finansowych

0-25

7)      

Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta zapewniają wykonanie zadania

0-20

8)      

 

Doświadczenie oferenta w realizacji ww. zadania lub podobnego przedsięwzięcia, ewentualne rekomendacje

0-25

 

9)      

 

Kalkulacja kosztów realizacji zadania adekwatna do zakresu rzeczowego zadania

0-20

10)  

Możliwość realizacji zadania przez oferenta zgodnie z określonymi warunkami

0-20

11)  

Wkład pracy społecznej (wolontariat) w realizację zadania

0-10

12)  

Udział partnerów w realizacji projektu

0-10

13)  

 

 Potencjalna atrakcyjność dla uczestników, ilość osób, do których jest kierowana realizacja zadania

   0- 25

 

Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania tego zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem/osobą fizyczną lub prawną. Podmiot składający ofertę może wskazać również inne podmioty partnerskie, uczestniczące w realizacji zadania, wskazując jednocześnie części zadanie przez nie realizowane.
Burmistrz Pogorzeli zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

BURMISTRZ POGORZELI
/-/ Piotr Curyk
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Włodzimierz Kulski
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional