Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXIV/214/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 04 lutego 2010 r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli

Uchwała nr XXXIV/214/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 04 lutego 2010 r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli

Numer uchwały: 214
Numer sesji: 34
Rok: 2010

Uchwała nr XXXIV/214/2010
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 04 lutego 2010 r.

w sprawie : ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn . zm.)

Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje :

§ 1. Świadczenia realizowane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Pogorzela w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pogorzela wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują:
1) wyżywienie w części odpowiadającej kosztom produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków zwanych dalej „stawką żywieniową”,
2) częściową odpłatność za korzystanie z przedszkola, na które składają się koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawy programowe obejmujące:                                                                                                                                                                   a) zajęcia z katechetą,                                                                                                                                                  b) nauka języków obcych,                                                                                                                                            c) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka,                                                                                                                                                                           d) gry i zabawy edukacyjne oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem,                                                                                                                                                                         e) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę poznawczą.

§ 3.1. Wysokość stawki żywieniowej, o której mowa w § 2 pkt 1 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie kalkulacji kosztów uwzględniającej normy żywieniowe.
2. Wysokość opłat za świadczenia, o których mowa w § 2 pkt 2 określa § 4 niniejszej uchwały.

§ 4.1. Ustala się opłatę za godzinę zajęć opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez przedszkole dla dzieci, realizowanych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej:
- za świadczenia dla dzieci do 6 godz. pobytu w przedszkolu - w wysokości 2,30 zł (słownie: dwa złote 30/100) za każdą rozpoczętą godzinę,
- za świadczenia dla dzieci do 9 godz. pobytu w przedszkolu – w wysokości 1,10 zł (słownie: jeden złoty 10/100) za każdą rozpoczętą godzinę.
2. Na podstawie stawki odpłatności, o której mowa w ust. 1 oraz ilości godzin dziennego pobytu dziecka powyżej 5 godzin następuje wyliczenie indywidualnych opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola za dany miesiąc.
3. Za usprawiedliwioną nieobecność dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłat.

§ 5. W przypadku gdy rodzice lub opiekunowie prawni zgłosili nieobecność dziecka w przedszkolu, opłata wniesiona za okres nieobecności dziecka w przedszkolu ulega rozliczeniu w następnym miesiącu.

§ 6. Szczegółowy zakres świadczeń oraz wysokość opłat, o których mowa § 2, § 3 i § 4, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 7. Postanowienia niniejszej uchwały dotyczą również oddziałów przedszkolnych w Głuchowie i w Kromolicach realizujących świadczenia, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XX/140/08 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIV/214/2010
Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 04 lutego 2010 r.


Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Pogorzela
w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy w zakresie, w jakim świadczenia te wychodzą poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
Wychowanie przedszkolne obejmuje się dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
Ustala się wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola realizowane w zakresie i w wymiarze przekraczającym podstawy programowe na kwotę: - za świadczenia dla dzieci do 6 godz. pobytu w przedszkolu - w wysokości 2,30 zł (słownie: dwa złote 30/100) za każdą rozpoczętą godzinę,
- za świadczenia dla dzieci do 9 godz. pobytu w przedszkolu – w wysokości 1,10 zł (słownie: jeden gr 10/100) za każdą rozpoczęta godzinę.
W ramach wyżej wymienionej opłaty mieści się częściowa odpłatność za korzystanie z usług świadczonych przez przedszkola. Są to zajęcia z katechetą, logopedyczne, gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka, gry i zabawy edukacyjne oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę poznawczą.
Stawki godzinowe dla dzieci przebywających w przedszkolu ponad podstawę programową zostały wyliczone na podstawie kalkulacji ekonomicznej średnich wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, którzy sprawują w tym czasie opiekę w oddziałach.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie