Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.7624-08/01/09 z 15 lutego 2010 r. W SPRAWIE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.7624-08/01/09 z 15 lutego 2010 r. W SPRAWIE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.7624-08/01/09 z 15 lutego 2010 r. W SPRAWIE ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Postanowienie


Na podstawie art. 98 § 1 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Mieczysława i Krystyny Seraszek z dnia 11.02.2010r. w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie, rozbudowie i adaptacji budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP” w gospodarstwie rolnym położonym na działce nr ewid. 17/7 obręb geodezyjny wieś Łukaszew, gmina Pogorzela

orzekam


zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko

Uzasadnienie


W dniu 18.02. 2009r. do tut. urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i adaptacji budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP w gospodarstwie rolnym położnym na działkach nr ewid. 17/7 obręb geodezyjny wieś Łukaszew, gmina Pogorzela, Inwestora : Państwa Mieczysława i Krystyny Seraszek, Małgów 5, 63 – 860 Pogorzela
Do wniosku został dołączony w dniu 30 listopada 2009r. Raport oddziaływania na środowisko – Przebudowa rozbudowa i adaptacja budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu pismem z dnia 28 stycznia 2010r. nr ON.NS-71/12-1(01)/10 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 02.02.2010r. nr RDOŚ-30-OO.I-66190-72/10/ks stwierdzili, że raport powinien zostać uzupełniony zgodnie z przedstawionymi przez nich wytycznymi.
Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie zostało wszczęte.
Burmistrz Pogorzeli uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia administracyjnego na wniosek strony wnoszącej podanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, orzekł jak w sentencji.
Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane ( art. 98 § 2 k.p.a.). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu.

Pouczenie


Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional